poradnik podatkowy

Ulgi podatkowe i odliczenia w zeznaniu podatkowym za 2019r.

10 marca 2020
podziel się na:

– ulgi podatkowe –

pit

 

Ulgi podatkowe określone w przepisach prawnych to prawo do zastosowania w określonych sytuacjach odliczeń, których celem jest zmniejszenie wysokości podatku PIT. W ramach ulg podatnicy mogą dokonać dwóch rodzajów odliczeń.

Jeden rodzaj to odliczenia od dochodu, które są bardzo korzystne gdyż pomniejszają podstawę opodatkowania (czyli dochód do opodatkowania) a tym samym pozwalają przejść do przedziału podatkowego o niższej stawce podatkowej.

Drugi rodzaj to odliczenia od podatku, które to zmniejszają wysokość samej kwoty podatku do zapłaty.

Prowadząc działalność gospodarczą lub osiągając dochody z umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych, jako podatnicy jesteśmy zobowiązani do składania zeznań rocznych z tytułu podatku dochodowego – PIT.

Ustawa o PIT przewiduje szereg ulg oraz odliczeń, z których możemy skorzystać.  Za rok 2019 można skorzystać z następujących ulg:

 • Ulga na dziecko w zeznaniu rocznym
 • Składki ZUS zdrowotne w rozliczeniu rocznym
 • Ulga rehabilitacyjna w zeznaniu rocznym
 • Odliczenie darowizny w rozliczeniu rocznym
 • Ulga na Internet w PIT rocznym
 • Ulga z tytułu oszczędzania na IKZE

– ulgi podatkowe –

PIT

Ulga na dziecko w zeznaniu rocznym

Jedną z najpopularniejszych ulg wśród podatników będących rodzicami jest ulga prorodzinna. Przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w ciągu roku podatkowego podatnik:

 • wykonywał władzę rodzicielską;
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga prorodzinna przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał czynności, o których mowa powyżej, i jest uzależniona od ilości małoletnich dzieci.

W przypadku 1 małoletniego dziecka miesięczna wartość ulgi wynosi 92,67 zł, pod warunkiem, że:

a) dochody podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,

b) dochody podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł; wyjątek od tej reguły stanowi podatnik samotnie wychowujący małoletnie dziecko, dla którego limit dochodów wynosi 112.000 zł.

W przypadku 2 małoletnich dzieci miesięczna wartość ulgi wynosi 92,67 zł na każde z nich. Przepisy ustawy o PIT w zakresie tym nie przewidują żadnych dodatkowych ograniczeń.

W przypadku 3 i więcej małoletnich dzieci miesięczna wartość ulgi wynosi:

a) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,

b) 166,67 zł na trzecie dziecko,

c) 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Z ulgi prorodzinnej na dzieci mogą skorzystać podatnicy nie prowadzący działalności gospodarczej jaki podatnicy prowadzący taką działalność, którzy rozliczają się na PIT-37 oraz PIT-36.

Przedsiębiorcy opodatkowani  podatkiem liniowym na formularzu PIT-36L, ryczałtem formularzu PIT-28 oraz kartą podatkową  na PIT-16A nie mogą odliczyć ulgi prorodzinnej na tych formularzach.

Jeśli osoby te osiągną inne dochody opodatkowane i do rozliczenia na formularzach PIT-37 lub PIT-36 to wówczas mogą skorzystać z ulgi na dzieci. W celu uzyskania ulgi prorodzinnej należy wypełnić druk PIT/O.

pit

 

– ulgi podatkowe –

 Składki ZUS społeczne i zdrowotne  w rozliczeniu rocznym

Zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) podlegają odliczeniu od dochodu.

Obliczony podatek do zapłaty można pomniejszyć o zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składki zdrowotne są obliczane w wysokości 9% podstawy wymiaru składki. Jednak można 7,75% podstawy do oskładkowania. Czyli odliczeniu podlega nie cała składka odprowadzana do ZUS, a jedynie jej określona przepisami część.

Osoby zatrudnione na umowy o pracę i na umowy cywilnoprawne wykazują kwotę składek zdrowotnych podlegających odliczeniu, czyli dokładnie 7,75% podstawy wymiaru składki,  na podstawie w PIT-11, który pracodawca lub zleceniobiorca im przekazał.

Przedsiębiorca musi wyliczyć składki zdrowotne podlegające odliczeniu i wykazać je w:

 • PIT-36 (zasady ogólne),
 • PIT-36L (podatek liniowy),
 • PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych),
 • PIT-16A (karta podatkowa).

Ważne:

Od podatku można odliczyć jedynie składki zdrowotne, które zostały opłacone w danym roku podatkowym. Przedsiębiorcy  dokumentują opłacenie składek potwierdzeniem przelewu lub zaświadczenie z ZUS. Przepisy dopuszczają możliwość odliczenia zaległych składek ZUS opłaconych w roku podatkowym, za który składane jest zeznanie roczne

W przypadku osób otrzymujących PIT-11 składki muszą zgadzać się z ZUS RMUA wystawionym przez przedsiębiorcę.

Składek zdrowotnych należnych, ale nieopłaconych nie można odliczyć od podatku.

– ulgi podatkowe –

Ulga rehabilitacyjna w zeznaniu rocznym

Korzystanie z ulgi rehabilitacyjne dopuszcza art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

pit

Przepisy określają dokładnie wydatki, które można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Należą do nich:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
 • utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 • opłacenie tłumacza języka migowego;
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;
 • leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,

b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż kartoteka transportu sanitarnego;

 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł;
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

a) na turnusie rehabilitacyjnym,

b) w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,

c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Wydatki, o których mowa powyżej, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków:

 • zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Gdy wydatki zostały częściowo sfinansowane lub dofinansowane z tych funduszy, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z tych funduszy lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Osoba, której wydatek podlegający odliczeniu dotyczy, musi posiadać:

a) orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

b) decyzję przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

c) orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

PIT

– ulgi podatkowe –

Ulga rehabilitacyjna przysługuje również podatnikom, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Są nimi:

 • współmałżonek,
 • dzieci własne i przysposobione,
 • dzieci obce przyjęte na wychowanie,
 • pasierbowie,
 • rodzice,
 • rodzice współmałżonka,
 • rodzeństwo,
 • ojczym,
 • macocha,
 • zięciowie i synowe

– pod warunkiem, że w roku podatkowym dochody osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 12 357,60 zł.

Wydatkując środki na:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa (pkt 7 w/w wydatków),
 • utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej (pkt 8 w/w wydatków),
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej

– podatnik nie musi dysponować dokumentami potwierdzającymi wysokość tych kwot. Jednak w sytuacji gdy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej zażąda ich, podatnik będzie miał obowiązek przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. W szczególności będzie miał obowiązek:

 • wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika;
 • okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego;

biuro rachunkowe

– ulgi podatkowe –

Sposób odliczenia ulgi rehabilitacyjnej

Wydatki na cele rehabilitacyjne można odliczyć w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Odliczeniu mogą podlegać wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym znajduje się informacja, że niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania orzeczenia. Wówczas możesz odliczyć wydatki poniesione po dniu wskazanym w orzeczeniu jako data ustalenia niepełnosprawności.

Ulga rehabilitacyjna odliczana jest od:

 • przychodu – w przypadku opodatkowania się zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (w tym przychodów z najmu prywatnego bądź z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym). Odliczeń w tym przypadku dokonuje się na formularzu PIT-28.
 • dochodu – w przypadku opodatkowania według skali podatkowej i uzyskiwania dochodów z umowy o pracę, umowy zlecenia lub działalności gospodarczej. Stosownych odliczeń należy dokonać na formularzu PIT-37 lubi PIT-36.

Do deklaracji należy dołączyć załącznik PIT-0, gdzie wykazuje się poniesione wydatki.

Osoba uprawniona do ulgi rehabilitacyjnej, a prowadząca działalność gospodarczą i/lub osiągająca przychody z najmu możesz odliczać ulgę już na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy lub przy obliczaniu ryczałtu.

W innych przypadkach, gdy dochody są opodatkowane według skali podatkowej, np. z umów zlecenia lub o dzieło można skorzystać z odliczenia dopiero po zakończeniu roku, w składanym zeznaniu podatkowym.

 

– ulgi podatkowe –

Odliczenie darowizny w rozliczeniu rocznym

Kwot przekazanych na darowiznę, podatnik,  co do zasady nie może rozliczyć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów.  Część tych kwot można odliczyć w zeznaniu rocznym. art. 26 ust.1. Zgodnie z pkt 9 ustawy o PIT można odliczyć darowizny przekazane na cele:

 • kultu religijnego; wysokość dokonanej darowizny należy udokumentować dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej oraz dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej;
 • krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew (obecnie 130 zł/litr); wysokość dokonanej darowizny należy udokumentować zaświadczeniem jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.
 • określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych; wysokość darowizny należy udokumentować dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej oraz dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.

Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych powyżej nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

 • osób fizycznych;
 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Odliczenia darowizny wykazuje się  w PIT/O załączniku do PIT-37 lub PIT-36.

 

PIT

Ulga na internet w PIT rocznym

Zasady korzystania z ulgi internetowej są określone w art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT. Odliczeniu podlegają wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Ulga na internet przysługuje podatnikowi w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.

Ulga na internet może zostać odliczona przez podatników rozliczających się na PIT-37 lub PIT-36. Wykazuje się ją w załączniku PIT/O.

 

– ulgi podatkowe –

Ulga z tytułu oszczędzania na IKZE

Podatnik ma prawo do odliczenia wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Kwota limitu IKZE wynosi w 2019 r. 5718 zł.

Zasady korzystania z tej ulgi reguluje art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o PIT

Kto może skorzystać z ulgi IKZE

Odliczenia dokonuje się od podstawy opodatkowania, w konsekwencji odliczenia dokonują wyłącznie podatnicy rozliczający się:

 • Na zasadach ogólnych według skali podatkowej (PIT-37, PIT-36),
 • Rozliczając się ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28),
 • Rozliczający się liniowo (19% podatku, PIT-36L),

Nie odliczy wydatków na IKZE podatnik:

 • Stosujący kartę podatkową (PIT-16A),
 • Rozliczający przychody opodatkowane ryczałtowo umowy (np. zlecenia do 200 zł),
 • rozliczający dochody z giełdy i innych przychodów kapitałowych na PIT-38,
 • składający deklarację z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39).

Nie ma znaczenia, czy podatnik rozlicza się indywidualnie, czy też łącznie z małżonką lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Ważne jest jednak, że ulga dotyczy wyłącznie jego, tzn. nie może części kwoty do odliczenia przekazać na rzecz drugiego małżonka.

Nie ma również znaczenia, z jakich źródeł przychodów dokonuje się odliczenia. Możliwe jest odliczanie składek zarówno z tytułu zarobków uzyskiwanych z działalności gospodarczej oraz z tytułu przychodów z umowy o pracę, zlecenie, dzieło itp.

Ulga na IKZE może być wykorzystywana również jeśli zostałeś w 2019 r. objęty Pracowniczymi Programami Kapitałowymi przez swojego pracodawcę. Programy oszczędzania mogą się zatem powielać a podatnicy mogą czerpać przywileje z obu tych form.

Dowodem potwierdzającym oszczędzanie w IKZE może być każdy dokument stwierdzający dokonanie wpłaty.

Odliczenie od dochodu nie dotyczy wpłat:

 • zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
 • odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Odliczenia z tytułu wpłat na IKZE dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT-37, PIT-36 oraz PIT-36L. Wówczas należy wypełnić druk PIT/O

– ulgi podatkowe –

2019-03-09

pit

 

Straty z lat ubiegłych w działalności gospodarczej – jak ją rozliczyć i odliczyć!