poradnik podatkowy

Raport o składkach ZUS za 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

14 lutego 2023
podziel się na:
Do 28 lutego br. trzeba przekazać raport o składkach za 2022 r.
Do obowiązków przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników i naliczającego składki za osoby zgłoszone przez niego do ubezpieczeń w ZUS należy sporządzenie rocznej informacji o naliczonych składkach za ubiegły rok kalendarzowy i przekazanie jej tym osobom do 28 lutego roku następnego.

W terminie wcześniejszym płatnik ma obowiązek przekazać ją osobie ubezpieczonej tylko wtedy, gdy wystąpi ona do niego z takim żądaniem. W tej sytuacji płatnik przekazuje ją nie częściej niż raz na miesiąc za miesiąc poprzedni.

Płatnik składek nie ma obowiązku przekazania informacji o nich tym ubezpieczonym, za których opłacał wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne (np. mogą to być zleceniobiorcy lub członkowie zarządu lub rady nadzorczej podlegającym tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu).

Jeśli ubezpieczony zażądałby tej informacji, wówczas płatnik ma obowiązek mu ją przekazać, ale nie częściej niż raz na miesiąc – za miesiąc poprzedni, bez obowiązku wydania mu informacji rocznej. Nie dotyczy to płatników pobierających składkę zdrowotną z emerytur i rent..

Obowiązku przekazania rocznej informacji o składkach nie ma też płatnik, który z własnej inicjatywy przekazywał ubezpieczonym w ciągu roku kalendarzowego co miesiąc informację o naliczonych składkach. Ma obowiązek wydać taką informację gdy ubezpieczony zażąda, mimo że otrzymywał informacje miesięczne.

Roczną informację o naliczonych składkach należy przekazać ubezpieczonemu w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego – za zgodą ubezpieczonego.

2023-02-14

Ulga w składce zdrowotnej dla przedsiębiorcy pracującego na etacie

Składki zdrowotne Przedsiębiorców w 2023r.

Poradnik podatkowy >>