10 maja 2023

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej do 22 maja 2023r.

W maju 2023 większość przedsiębiorców będzie musiała po raz pierwszy dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 r. Obowiązek ten dotyczy osób opłacających podatek na zasadach ogólnych, czyli wg skali podatkowej,  podatek liniowy i ewentualnie IP Box. Rozliczenia to dotyczy również przedsiębiorców opłacających  zryczałtowany podatek dochodowy.

Rozliczenia za 2022 r. należy dokonać w dokumentach rozliczeniowych ZUS DRA lub ZUS RCA (których nowe wzory obowiązują od 1 maja 2023 r.) składanych za kwiecień 2023 r. Trzeba je przekazać do ZUS łącznie z bieżących rozliczeniem składek za kwiecień 2023r. najpóźniej do 22 maja br., ponieważ w 2023 r. 20 maja przypada w sobotę.

Rozliczenie przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych:

Roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej za 2022 r. dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za 2022 r. jako różnica między osiągniętymi przychodami (z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a, pkt 63b, pkt 152-154 ustawy o pdof) a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów z uwzględnieniem art. 24 ust. 1-2b ustawy o pdof (tj. różnic remanentowych). Ustalony w taki sposób dochód pomniejsza się o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Dla przedsiębiorców rozliczających podatek na ryczałcie roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej za 2022 r. stanowi:

  • iloczyn liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w 2022 r. i kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 r. (tj. 6.221,04 zł), włącznie z wypłatami z zysku, jeżeli firmowe przychody opodatkowane ryczałtem nie przekroczyły w 2022 r. kwoty 60.000 zł,
  • iloczyn liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w 2022 r. i kwoty 100% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli firmowe przychody opodatkowane ryczałtem przekroczyły w tym okresie kwotę 60.000 zł i nie przekroczyły kwoty 300.000 zł,
  • iloczyn liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w 2022 r. i kwoty odpowiadającej 180% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli firmowe przychody opodatkowane ryczałtem przekroczyły w tym okresie kwotę 300.000 zł.

Jeśli okaże się, że suma wpłaconych miesięcznych składek zdrowotnych jest niższa niż roczna kwota tej składki ustalona od rocznej podstawy, przedsiębiorca musi do 22 maja 2023 r. dopłacić różnicę. Natomiast gdy suma miesięcznych składek zdrowotnych będzie wyższa niż roczna kwota tej składki ustalona od rocznej podstawy, wtedy przedsiębiorca ma prawo do zwrotu nadpłaty. Wniosek w tej sprawie (RZS-R) przygotowany przez ZUS na profilu płatnika na PUE ZUS należy przesłać do 1 czerwca 2023 r. poprzez PUE ZUS.

2023-05-10

Poradnik podatkowy >>

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 

Zmiana jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością