14 marca 2023

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność mają obowiązek dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej, po zakończeniu roku kalendarzowego.

Obowiązek ten dotyczy:
  • przedsiębiorców opłacających podatek na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej lub podatek liniowy oraz ewentualnie IP Box),
  • opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
Jest to pierwsze takie rozliczenie po wprowadzeniu zmian Polskiego Ładu. Rozliczenie to ma na celu zweryfikowanie, czy kwota tej składki obliczonej od rocznej podstawy wymiaru różni się od sumy tych składek wykazanych w dokumentach rozliczeniowych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego (w przypadku ryczałtowców) lub składkowego (w przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych).
Po raz pierwszy takiego rozliczenia przedsiębiorcy muszą dokonać w 2023 r. – za 2022 r.

Rocznego rozliczenia składki zdrowotnej należy sporządzić w dokumencie rozliczeniowym składanym za miesiąc, w którym upływa termin złożenia zeznania.

Termin złożenia zeznania za dany rok upływa 30 kwietnia roku następnego. ZUS na swojej stronie internetowej www.zus.pl w komunikacie z dnia 13 stycznia 2023 r. pt. “Zasady korygowania składki zdrowotnej wykazanej w dokumentach miesięcznych i w rocznym rozliczeniu” poinformował, że rozliczenia za 2022 r. należy dokonać w dokumencie składanym za kwiecień 2023 r. (mimo że ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego za 2022 r., o którym mowa, upływa 2 maja 2023 r., ponieważ 30 kwietnia 2023 r. przypada w niedzielę, a 1 maja jest dniem świątecznym).

Dokumenty rozliczeniowe za kwiecień 2023 r. należy przekazać do ZUS najpóźniej do 22 maja 2023 r., ponieważ w br. 20 maja przypada w sobotę.

Jeśli suma wpłaconych miesięcznych składek na ubezpieczenie zdrowotne jest niższa niż roczna kwota składki zdrowotnej ustalona od rocznej podstawy, przedsiębiorca musi dopłacić różnicę. Dopłaty rocznej składki należy dokonać w terminie płatności składek za kwiecień 2023 r., czyli do 22 maja 2023 r., łącznie z bieżącą składką zdrowotną należną za kwiecień 2023 r.

Jeśli  suma miesięcznych składek na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa niż roczna kwota składki zdrowotnej ustalona od rocznej podstawy, wówczas przedsiębiorca ma prawo do zwrotu nadpłaty.

Wniosek o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. przedsiębiorca będzie mógł złożyć w terminie do 1 czerwca 2023 r. Taką informację ZUS zamieścił w ww. komunikacie z 13 stycznia br. Wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej przedsiębiorca może złożyć tylko w formie elektronicznej poprzez PUE ZUS.

Zmiana formy opodatkowania 2022/2023 w PIT

Poradnik podatkowy >>