10 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa. Jakie wnioski składać o zwolnienia i dopłaty? Kto może złożyć wniosek i kiedy?

Tarcza antykryzysowa już działa. Jakie wnioski składać o zwolnienia i dopłaty?

Tarcza antykryzysowa, ma pomóc firmom w utrzymaniu działalności i miejsc pracy. Zatrudniający i zarobkujący mogą  wnioskować o pomoc.

Kto dokładnie może składać wnioski, o jaką pomoc się starać i jakie są terminy składania wniosków?

Aktualnie możliwe jest 5 form wsparcia:

 I. ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 II. JEDNORAZOWE POSTOJOWE DLA MAŁYCH FIRM

 III. DOPŁATY DO PENSJI W RAZIE PRZESTOJU LUB SKRÓCENIA CZASU PRACY

 IV. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZATRUDNIENIA DLA MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

V. POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY

 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracownika

 I. ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Kto może wnioskować

Rozwiązanie to ma obowiązywać przez trzy miesiące od 1 marca do 31 maja 2020.

Dotyczy osób, które prowadziły pozarolniczą działalność przed 1 lutego 2020 r. i opłacają składki na własne ubezpieczenie. Czyli:

 • samozatrudnionych,
 • twórców, artystów,
 • przedstawicieli wolnych zawodów,
 • wspólników jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę bądź inną formę wychowania przedszkolnego
 • osoby z nimi współpracujące (np. męża pomagającego formalnie żonie w prowadzeniu firmy za którego opłaca są składki zus).

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie.

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP.

Przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.

Więcej bieżących informacji na temat zwolnień z ZUS jest dostępnych na stronie:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398

Wszystkie te wnioski są dostępne online – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl. Składa się je do ZUS najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.

Wskazówki do wypełnienia wniosku

Oprócz danych płatnika (opłacającego składki za siebie) we wniosku trzeba zawrzeć oświadczenie, że nie został przekroczony limit przychodu z działalności. Należy też przesłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, wysłać pocztą albo zanieść je osobiście do ZUS i wrzucić do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem “Tarcza antykryzysowa”.

Z obowiązku opłacania składek zwalnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma na to 30 dni od przesłania przez płatnika deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych, za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie. To organ rentowy informuje przedsiębiorcę o zwolnieniu.

Tarcza Antykryzysowa – prezentacja ze szkolenia

 II. JEDNORAZOWE POSTOJOWE DLA MAŁYCH FIRM

Kto może skorzystać

Świadczenie postojowe wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Gdy dana osoba zawiesiła działalność, będzie się liczyć tylko górny limit przychodów. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca zawiesił działalność od lutego i złoży wniosek w kwietniu, może ubiegać się o świadczenie postojowe, bo w marcu nie miał żadnych przychodów z prowadzenia firmy.

Gdzie złożyć wniosek

Do ZUS najpóźniej w terminie trzech miesięcy liczonym od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Wskazówki do wypełnienia wniosku

Oprócz danych osoby uprawnionej zamieszcza się w nim też numer konta oraz oświadczenie potwierdzające, że nie przekroczyło się maksymalnej wysokości przychodów oraz że ich spadek też mieści się w limicie (patrz infografika), a także że doszło do przestoju w biznesie z powodu epidemii. Wniosek jest już dostępny na stronie internetowej ZUS.

Świadczenie postojowe wypłaca ZUS.

Szczegółowe informacje o wnioski są dostępne na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

 

Zmiana i rozwiązanie umowy o pracę. Jak zmienić i rozwiązać umowę, aby nie narazić się na pozew – prezentacja z webinaru

 III. DOPŁATY DO PENSJI W RAZIE PRZESTOJU LUB SKRÓCENIA CZASU PRACY

Kogo może składać wniosek

Uprawniony do pomocy jest przedsiębiorca, który odnotował odpowiedni spadek obrotów gospodarczych i spełnił następujące warunki:

1. Okres prowadzenia działalności gospodarczej musi wynosić co najmniej 2 miesiące, żeby można było wiarygodnie ustalić spadek obrotów miesiąca do miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 roku.

2. Spadek sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

  • nie może być mniejszy niż 15% obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego lub
  • nie może być mniejszy niż o 25%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.Za miesiąc, zgodnie z ustawą, uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

3. Przedsiębiorca nie może zalegać z regulowaniem zobowiązań podatkowych i wobec ZUS, za wyjątkiem zawartych układów ratalnych spłaty zadłużenia.

4. Wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.

5. Z dofinansowania może skorzystać każdy przedsiębiorca bez względu na formę organizacyjną.

Gdzie składać wniosek

Wnioski o dofinansowanie składa się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy zgodnie z siedzibą pracodawcy, można to zrobić za pośrednictwem platformy usług elektronicznych

praca.gov.pl.

Wskazówki do wniosku

We wniosku przedsiębiorca składa oświadczenia m.in. o posiadaniu statusu przedsiębiorcy, spadku obrotów, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości firmy czyli, że m.in. opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych nie przekracza trzech miesięcy, niezaleganiu w opłacaniu zobowiązań podatkowych i składkowych (w sytuacji posiadania zaległości, np. o korzystaniu z odroczenia terminu płatności).

Firma musi poświadczyć też, że pracownicy, których pensje mają być dotowane, w roku udzielania pomocy nie przekroczyli kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek (tzw. 30-krotności).

Zatrudniający będzie wskazywał też m.in. liczbę zatrudnionych pracowników, numer rachunku bankowego oraz obowiązującą w firmie stopę procentową składki wypadkowej.

Wypłaty będą realizowane na podstawie umowy z pracodawcą i przekazanego przez niego wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń.

Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy (lub marszałek województwa – przepisy nie są jednoznaczne w tym zakresie) przekaże na rachunek przedsiębiorcy miesięcznie z dołu środki na wypłatę świadczeń.

Przedsiębiorca po otrzymaniu dofinansowania jest zobowiązany do wypłaty na rzecz pracowników i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS.

Księgowość online

 

 

 IV. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZATRUDNIENIA DLA MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

Do pomocy uprawnieni są przedsiębiorcy zatrudniający do 249 osób, którzy odnotują odpowiedni spadek obrotów gospodarczych. Będą mogli pobierać dopłaty do pensji pracowników, w tym zatrudnionych na zleceniu lub umowie o świadczenie usług.

Warunki uzyskania wsparcia

 1. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.
 2. Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.
 3. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.
 4. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Jakie wsparcie otrzyma przedsiębiorca

Co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika.

Co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

Co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową.

Dofinansowanie będzie przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. (Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ww. okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.)

Gdzie składać wniosek

Wniosek należy złożyć powiatowego urzędu pracy w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP.

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

Wskazówki do wypełnienia wniosku

We wniosku przedsiębiorca oświadcza m.in. o wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, co oznacza m.in. opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych nie przekracza trzech miesięcy, niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek (do końca III kwartału 2019 r).

Przedsiębiorca musi też złożyć oświadczenia o posiadaniu statusu mikro-, małego albo średniego przedsiębiorcy, zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem i wysokości ich wynagrodzenia (w tym należnych składek).

Dofinansowanie to jest przyznawane i wypłacane na podstawie umowy zawartej ze starostą. Będzie przekazywane co miesiąc, po złożeniu oświadczenia przez przedsiębiorcę o zatrudnianiu danej osoby oraz kosztach jej wynagrodzenia wraz ze składkami  – według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

 V. POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY

Ze środków Funduszu Pracy jednorazowo wypłacona będzie pożyczka w wysokości 5 tysięcy złotych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Przedsiębiorca ma możliwość złożenia wniosku o umorzenie zwrotu pożyczki, w przypadku utrzymania stanu zatrudnienia z 29 lutego w okresie 3 miesięcy od otrzymania pożyczki.

Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.

Gdańsk, 2020-04-10

 

kursy i szkolenia