poradnik podatkowy

Skala podatkowa 2022r. i ulga dla klasy średniej

30 listopada 2021
podziel się na:

Zmiana zasad ustalania zobowiązań podatkowych w roku 2022 nie ominie skali podatkowej. W miejsce progresywnej kwoty wolnej wprowadzana jest stała jej wartość niezależna od kwoty dochodu, podwyższona zostaje dwukrotnie kwota I progu skali podatkowej.

Skala podatkowa 2022r.

 Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
ponaddo
120.000  17% minus kwota zmniejszająca 5100 zł
120.000  15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł
1.000.000
15 300 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł minus kwota zmniejszająca podatek plus dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy (danina solidarnościowa)

 

Kwota wolna od podatku 2022

 • Podatnik może stosować kwotę wolną po 425 zł miesięcznie.
 • Dochód o wartości miesięcznie 2500 zł pozostanie bez podatku.
 • Nie są stosowane dotychczasowe przedziały kwoty wolnej od podatku.
 • Kwotę tę ustala się sztywno na stałą wartość 5100 zł rocznie niezależnie od wysokości dochodu podatnika.
 • Kwota zmniejszająca stosowana jest w I przedziale. W II przedziale jest ona ujęta już w wartości 15.300 zł, która jest wartością podatku naliczonego według 17% stopy podatku.
Wyliczenie podatku skala podatkowa 2022

Wyliczając podatek podatnik ustala:

 • przychód
 • koszty uzyskania przychodów
 • składki ZUS podlegające odliczeniu od dochodu (zapłacone za własne ubezpieczenie społeczne lub pobrane z jego wynagrodzenia przez płatnika)
 • ulgę w kosztach dla klasy średniej (dla działalności gospodarczej oraz przychodów z umów o pracę nakładczą, spółdzielczy stosunek pracy),
 • odejmując te kwoty od siebie ustala dochód,
 • dochód mnoży się przez stopę podatku i odejmuje kwotę wolną (I próg) lub nie korzysta z kwoty wolnej (II próg), która wkalkulowana jest już w rozliczenie podatkowe.
Skala podatkowa w trakcie roku, zaliczki na podatek

W trakcie roku podatnik lub płatnik/ pracodawca wylicza zaliczki w sposób zależny od rodzaju zatrudnienia/tytułu przychodów. We wszystkich przypadkach będzie stosował te kategorie rozliczeń, o których mowa powyżej.

Istnieją kategorie płatników, którzy przez cały rok stosują I próg skali podatkowej, a dopiero w rozliczeniu rocznym – mają obowiązek dopłacić podatek 32%.

W przypadku umów o pracę dodatkową kategorią odliczeń jest ulga dla klasy średniej.

W rozliczeniu roku 2022 obowiązywać będzie ulga będąca wyrównaniem utraty przez podatników odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ulga obejmie wyłącznie dwie kategorie przychodów:

 • umowy o pracę
 • działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach skali podatkowej.

Podstawą dla ulgi jest wartość przychodu podatnika, a zatem kwoty brutto.

 

Przychody bruttoWartość ulgi
68.411,99 złnie przysługuje
od 68 412 zł do 102 588 zł,(przychód x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17
od 102 588,01 zł do 133 692 zł(przychód x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł  i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł
133,692,01 złnie przysługuje

*kwoty przychodu nie są zaokrąglane do pełnych złotych

 

W przypadku tego rodzaju przychodów płatnik dla przychodów w wysokości wynoszącej od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie, które podlegają opodatkowaniu według skali, pomniejsza dochód o kwotę ulgi dla pracowników w każdym miesiącu w wysokości obliczonej według wzoru:

Y – uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy

 • (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5 701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł,
 • (A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

Płatnik przy wyliczeniu kwoty uwzględnia wyłącznie własne wynagrodzenia przy zastosowaniu powyżej ulgi. Może dojść do sytuacji, że kilku płatników stosować będzie ulgę niezależnie. Płatnik nie zastosuje odliczenia ulgi wyłącznie od miesiąca najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Podatnik nie jest zobowiązany poinformować płatnika o wysokości zarobków z innych tytułów. Jeśli posiada kilka umów, ulgę może stosować w każdej z nich po czym w rozliczeniu rocznym będzie zobowiązany dopłacić ewentualny podatek. Zastosowanie ulg przez poszczególnych płatników nie powoduje zaległości podatkowych.

Nowe, wyższe limity podatkowe na rok 2022