poradnik podatkowy

Straty z lat ubiegłych w działalności gospodarczej – jak ją rozliczyć i odliczyć!

2 marca 2020
podziel się na:

– odliczenie straty –

O stracie podatkowej mówimy w sytuacji, gdy w danym roku podatkowym suma kosztów uzyskania przychodów przewyższa sumę uzyskanych przychodów.

Wielu przedsiębiorców na początku prowadzenia własnej firmy nie osiąga od razu zysków lecz ze względu na spore koszty i inwestycje w nowy biznes, wykazuje stratę. Sytuacja taka może mieć miejsce prze okres kilku miesięcy albo też przez parę lat. Wysokość straty z lat ubiegłych z prowadzonej działalności gospodarczej można odnaleźć w zeznaniach rocznych za poprzednie lata.

Straty z lat ubiegłych – gdzie jest informacja o stracie w zeznaniu podatkowym PIT-36?

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, składający zeznanie roczne na formularzu PIT-36, kwotę straty z danego roku do odliczenia w jednym z 5 kolejnych lat znajdą na stronie drugiej deklaracji, w części E.1., w polach dotyczących strat z pozarolniczej działalności gospodarczej (pole numer 76).

pit

Straty z lat ubiegłych – gdzie znajdę stratę na PIT-36L?

Podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego według zasad podatku liniowego, składający zeznanie podatkowe roczne na formularzu PIT-36L, kwotę straty znajdą na pierwszej stronie deklaracji, w części D, w polu 23 – straty z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ja rozliczyć stratę z lat ubiegłych w zeznaniu rocznym PIT

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 9 ust. 3 stanowi, że

Przedsiębiorca, który poniósł stratę w danym roku podatkowym, może ją odliczyć od dochodu w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych – pod warunkiem, że strata z lat ubiegłych będzie pomniejszać dochody z tego samego źródła, z którego podatnik poniósł stratę.

Ponadto,  dla straty powstałej do 2018 roku jednorazowo, w jednym rocznym rozliczeniu, można odliczyć maksymalnie 50% straty z każdego z pięciu poprzednich lat, w których ona wystąpiła.

Dla straty powstałej od 2019 roku (czyli przykładowo dla straty z 2019 roku wykazanej na zeznaniu rocznym za 2020 rok składanym w 2021 roku), można odliczyć:

  • w jednym rocznym rozliczeniu jednorazowo maksymalnie 50% straty z każdego z pięciu poprzednich lat, w których ona wystąpiła

lub

  • jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych obniżyć o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł.

Nieodliczona kwota ponad limit podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

W zeznaniu rocznym PIT-36, przeznaczonym dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, kwotę straty z lat ubiegłych należy wpisać na trzeciej stronie formularza, w części F – należy podać źródło straty oraz kwotę – w polu numer 186.

W deklaracji PIT-36L, przeznaczonej dla podatników rozliczających się z podatku dochodowego liniowo, wysokość straty z lat ubiegłych należy wpisać na pierwszej stronie formularza w części E – i podać źródła straty oraz kwoty – w polu numer 32.

Rozliczenie straty z lat ubiegłych w bieżących zaliczkach na podatek dochodowy

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa, czy stratę z lat ubiegłych należy rozliczać dopiero w zeznaniu rocznym. Prawidłowym będzie pomniejszanie dochodu z bieżących miesięcy o kwotę przysługującej do odliczenia w danym roku straty.

interpretacja indywidualna z dnia 09.08.2011 r. (sygn. IPTPB1/415-42/11-2/ASZ), wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, stanowisko to zostało potwierdzone:

“Przepisy regulujące rozliczenie straty w następnych latach nie wskazują, czy rozliczenia takiego należy dokonać dopiero po zakończeniu danego roku podatkowego, czy też w jego trakcie. Co za tym idzie, w przypadku braku szczegółowych uregulowań w tym zakresie należy przyjąć, że możliwe jest rozliczenie tej straty zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i po jego zakończeniu, a wybór stosownej metody po zostaje w gestii podatnika.

W sytuacji gdy przedsiębiorca, pomimo dokonywania odliczenia części straty z lat ubiegłych w trakcie roku podatkowego z dochodu bieżącego (zaliczkowo), w ostatecznym rozliczeniu za ten rok podatkowy nie osiągnął dochodu, lecz stratę, w związku z czym nie będzie mógł skorzystać z odliczenia, nie traci kwoty straty, którą „zaliczkowo” odliczył. Kwota ta może być bowiem odliczona w kolejnych latach podatkowych.”

Zamknięcie, zawieszenie, wznowienie działalności a straty podatkowe

W sytuacji zamknięcia i ponownego otwarcia działalności gospodarczej lub jej zawieszenia oraz wznowieniu, 5-letni okres na rozliczenie poniesionej straty uwzględnia czas, kiedy działalność była zawieszona lub zamknięta. Po ponownym otwarciu firmy i prowadzeniu działalności przedsiębiorca zachowuje prawo do rozliczenia straty z lat ubiegłych na takich samych zasadach, jakie miałby, gdyby nie zamykał działalności – czyli zasada 5 lat dalej obowiązuje. W ten sam sposób należy postąpić, gdy działalność zostanie zawieszona, a następnie wznowiona.

2020-03-02

wirtualne biuro

Odliczenie straty z lat ubiegłych w zeznaniu podatkowych – broszura KISpobierz