poradnik podatkowy

Tarcza Antykryzysowa – w pytaniach i odpowiedziach

10 kwietnia 2020
podziel się na:

Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżyć tzw. instrumenty pomocowe jakie zostały zaproponowane w ustawie  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [ zwaną potocznie „tarczą antykryzysową” lub „ustawą COVID – 19”].

Stosowanie przepisów w praktyce nastręcza wiele problemów i wątpliwości. W niniejszym opracowaniu zebraliśmy najczęstsze  pytania jakie otrzymujemy od przedsiębiorców oraz współpracujące biura księgowe. Zaznaczamy jednak, że nasza interpretacją jest próbą pomocy w wyjaśnieniu zawiłości ustawy COVID – 19, jednakże wobec niejasności przepisów i braku interpretacji ze strony organów stosujących, nie może być przyjmowana jako wiążąca interpretacja prawna. Poniższa interpretacja została oparta na literalnej treści przepisów, a ze względów na niski poziom legislacji ustawy COVID – 19, niejasne i nieprecyzyjne sformułowania (co po części jest pochodną tempa prac nad jej przygotowaniem), może finalnie się okazać, że tzw. „cel ustawodawcy” był inny niż wynika to z literalnego brzmienia przepisów i  organy być może będą inny sposób będą podchodziły do przyznawania świadczeń.

Szkolenia dla księgowych i przedsiębiorców:

https://dwaplusjeden.com/kursy-i-szkolenia/tarcza-antykryzysowa-2020-omowienie-wprowadzonych-rozwiazan/

W związku z powyższym w każdym przypadku wątpliwym zalecamy bezpośredni kontakt z organami, a w przypadkach spornych sugerujemy mimo wszystko składanie wniosków.

Każdy cykl pytań dotyczący danego świadczenia jest poprzedzony najważniejszymi warunkami, jakie muszą być spełnione, aby ubiegać się o świadczenie (nie są to wszystkie warunki, tylko te najważniejsze), gdzie należy składać wniosku i w jakim terminie;

Księgowość online

 ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

UPRAWNIENI:

 • Przedsiębiorcy mają prawo do jednorazowego świadczenia (ustawa daje możliwość wydania rozporządzenia, który obligować będzie do wypłacenia ponownego świadczenia) w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia (2 080 zł), z wyjątkiem przedsiębiorców na karcie podatkowej którzy dostaną świadczenie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia;

warunkiem jest  przestój w prowadzonej działalności w następstwie wystąpienia COVID – 19,  spadek obrotów o 15% w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc oraz przychów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może być wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (15 860 zł)

 • Osobie wykonującej pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej

warunkiem przestój zleceniodawcy czy zamawiającego, przychód w miesiącu poprzedzającym nie może być wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (15 860 zł)

WAŻNE: o postojowe nie może ubiegać się osoba, która podlega ubezpieczeniom z innego tytułu

GDZIE SKŁADAMY WNIOSEK – do ZUS

TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU: nie później niż 3 miesiące po ustaniu stanu epidemii.

CZY OD NEGATYWNEJ DECYZJI MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ: – Tak, odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, od której można się odwołać do Sądu – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;

#świadczenie postojowe  

 1. Czy świadczenie postojowe dla zleceniobiorców dotyczy tylko osób (zleceniobiorców), które podlegają ubezpieczeniom społecznym?

 W ustawie nie ma takich ograniczeń, a więc powinno się należeć także zleceniobiorcom, którzy nie są zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych (np. studenci). Zaznaczam, że jest to wykładnia opierająca się literalnie na treści przepisów, może się okazać, że interpretacja organów będzie inna tłumacząc, że nie taki był cel tych przepisów. Sugerowałabym złożenie wniosku.

Art.  15zq.  107  [Warunki przyznania świadczenia postojowego]

 1. Osobie

2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej “umową cywilnoprawną”

– przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

 #świadczenie postojowe 

 2. Czy świadczenie postojowe dla zleceniobiorców dotyczy takich osób, które mają z tyt. umowy tylko ubezpieczenie zdrowotne (mają inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, np. umowę o pracę/ emeryturę)?

 NIE, inny tytuł ubezpieczeniowy wyklucza postojowe

 #świadczenie postojowe   #studenci

 3. Czy świadczenie postojowe dla zleceniobiorców dotyczy studentów do 26 r.ż.?

 Literalnie czytając przepisy, o postojowe mogą się ubiegać wszyscy zleceniobiorcy, o ile nie mają innego tytułu ubezpieczeniowego patrz wyżej (pyt. nr 1);

 #świadczenie postojowe   #rozwiązanie umowy

 4. Dla uzyskania świadczenia postojowego dla zleceniobiorców umowa musi być zawarta przed 1 lutego 2020, ale czy musi trwać nadal? Czy można ją rozwiązać np. teraz i nie ma to znaczenia do przyznania świadczenia?

 Nie zostało to uregulowane w przepisach, jedyne warunki to:

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;

2) przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Wedle mojej oceny, jeśli umowa zostanie rozwiązana (właśnie ze względu na przestój) to sugerowałabym złożenie wniosku.

 

kursy i szkolenia

  #świadczenie postojowe       #umowy zalecenia zawierane na krótkie okresy            #wniosek

5. Co w przypadku gdy umowy zlecenie są zawierane zawsze na okres od 1 do ostatniego dnia miesiąca. Zatem była umowa 1) od 1 do 31 stycznia i 2) od 1 do 29 lutego i 3) od 1 do 31 marca. W marcu nastąpiło ograniczenie wykonywania umowy. We wniosku wpisujemy datę zawarcia umowy, zatem którą wpisać aby było dobrze 1), 2) czy 3)? Następnie wpisujemy we wniosku, okres na jaki została zawarta umowa, tą samą wpisać, którą? Mówimy o lektorach  w szkole językowej, np w lutym lektor miał 30 godzin lekcji, a w marcu 20 godzin, bo szkoła była zamknięta a tylko część lekcji udało się przeprowadzić zdalnie. Czy to już jest podstawa do złożenia wniosku.

 

Taka sytuacja nie została sprecyzowana w przepisach. Ja sugerowałabym wzięcie pod uwagę ciągłość wynikającą z tych umów, tym bardziej, że taka osoba ma tytuł ubezpieczeniowy począwszy od zawarcia pierwszej umowy. Zatem, wskazałabym jako datę zawarcia- datę pierwszej umowy, a zakończenia – ostatniej umowy. Nie ma żadnego kryterium % w przypadku umów cywilnoprawnych, warunkiem jest przestój. Wydaje się że tu przestój jest skoro od jakiegoś dnia nie są świadczone usługi.

Uwaga – jak wynika z wniosku należy złożyć kopię umów zlecenia, w tym przypadku załączyłabym wszystkie 3 umowy.

Sugeruję wcześniejszy kontakt z infolinią ZUS;

#świadczenie postojowe      #zwolnienie lekarskie

 6. Czy świadczenie postojowe dla samozatrudnionych dotyczy także osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która przebywa na zwolnieniu lekarskim?

Nie zostało to uregulowane w przepisach, w mojej ocenie nie,  gdyż taka  osoba nie jest dotknięta skutkami przestoju (i tak nie świadczyłaby pracy, nie jest w gotowości do świadczenia pracy).

 # świadczenie postojowe     #zatrudnienie 1 osoby 

 7. Czy przedsiębiorca, który zatrudniał na umowę zlecenie jedną osobę może ubiegać się o dofinansowanie w kwocie 2080 (postojowe) dla siebie?

Patrząc literalnie na przepisy, zatrudnienie zleceniobiorcy nie zostało wskazane jako warunek wyłączający. W mojej ocenie taka osoba jako przedsiębiorca w rozumieniu Prawo przedsiębiorców – może się ubiegać o postojowe i sugeruję złożenie wniosku. Zaznaczam, że opieram się na literalnej wykładni a nie na tym „jaki był cel ustawodawcy”.

 #świadczenie postojowe     

 8. Czy świadczenie postojowe przysługuje również przedsiębiorcom zatrudniającym osoby na umowę o pracę?

 

W przepisach nie ma takiego wyłączenia (analogicznie jak w pyt. 8)

 #świadczenie postojowe      #warunki

 9. Czy do skorzystania z tzw świadczenia postojowego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, należy spełnić oba warunki łącznie, czyli zmniejszenie przychodu o co najmniej 15% oraz przychód nie większy niż 15.600zł?

 Tak, w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą, oba warunki muszą być spełnione na raz,

 

 ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS

 UPRAWNIENI:

Płatnik składek, który na dzień 29 lutego zgłosił mniej niż 10 ubezpieczonych i był płatnikiem 1 lutego. Jako ubezpieczony traktowane są wszystkie osoby zgłoszone przez płatnika do ubezpieczeń społecznych, niezależnie z jakim kodem (a więc w limit 10 osób wchodzą zarówno zleceniobiorcy, osoby współpracujące etc).

W przypadku osoby, która  zgłosiła wyłącznie siebie do ubezpieczenia – jej przychód w miesiącu za który składany jest wniosek nie może przekraczać 300% przeciętnego wynagrodzenia;

WAŻNE: można się ubiegać o zwolnienie jedynie za składki NIEOPŁACONE. Jeśli zapłacimy za składki za marzec, nie zostaniemy z nich zwolni;

Z kolei jeśli nie otrzymamy odpowiedzi z ZUS w terminie odpowiednio do 10. lub 15 dnia miesiąca (termin opłacenia składek) i ostatecznie ZUS odmówi zwolnienia, ryzykujemy utartą świadczeń z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

GDZIE SKŁADAMY WNIOSEK – do ZUS

TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU: Płatnik dostarcza do ZUS  wniosek o zwolnienie z opłacania składek do 30 czerwca 2020. Do 30 czerwca musi też dostarczyć deklaracje rozliczeniowe za wszystkie miesiące objęte zwolnieniem.

CZY OD NEGATYWNEJ DECYZJI MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ: – Tak, odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, od której można się odwołać do Sądu – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;

 #zwolnienie z ZUS               #wspólnicy spółek osobowych

 10. Czy zwolnienie ze składek ZUS dla osób prowadzących działalność dotyczy wspólników spółek osobowych np. jawnej czy komandytowej, którzy nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej, ale dla celów ZUS są traktowani jak osoby prowadzące działalność gospodarczą’

W przypadku zwolnienia z ZUS wniosek składa PŁATNIK SKŁADEK i zwolnienie za składki dotyczy WSZYSTKICH ZGŁOSZONYCH DO UBEZPIECZENIA (czy to umowy o pracę, zlecenie, uczniowie, osoby współpracujące etc. ) – przy czym suma wszystkich ubezpiecznych nie może być wyższa niż 10.

 Ponadto z zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

„Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

 • osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a;

4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej”

 #zwolnienie ze składek ZUS #jednoosobowa spółka z o.o.

 11. Czy zwolnienie ze składek ZUS dla osób prowadzących działalność dotyczy udziałowca jednoosobowej spółki z o.o.?

Tak, jw. (pytanie nr 11).

 #wnioski o zwolnienie ze składek   # spółki

 12. Czy zwolnienia z ZUS jest dla wszystkich (sp. zo.o., SA itd), a jedyny warunek to zatrudnienie do 9 osób? W druku do ZUS brak pozycji nazwa firmy, jest tylko miejsce na imię i nazwisko (stąd wątpliwości w firmach i różne opinie się pojawiają)

Tak, o ile Spółka jest płatnikiem składek to jedyny warunek to zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych;

We wniosku jest pole: NIP, REGON, NAZWA SKRÓCONA.

Art.  31zo.  194  [Zwolnienie z obowiązku płacenia składek osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, podmiotów zatrudniających nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz duchownych]

 

 1. Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

#zwolnienie ze składek ZUS #emeryci

 13. Czy zwolnienie ze składek ZUS dla osób prowadzących działalność dotyczy emeryta, który z działalności płaci tylko składkę zdrowotną

 

Patrząc literalnie na przepisy, inny  tytuł ubezpieczeniowy nie eliminuje możliwości ubiegania się o zwolnienie ze składek ZUS (inny tytuł ubezpieczeniowy jest eliminujący przy świadczeniu postojowym), a więc sama składka zdrowotna powinna być umorzona.

 #łączenie świadczenia postojowego ze zwolnieniem z opłacania składek

 14. Czy można korzystać z 2 opcji jednocześnie w przypadku samozatrudnionych – np. ze zwolnienia z opłacania składek oraz z tzw. postojowego?

Nie widzę wyłączenia w ustawie. Wnioskuję, że można korzystać z obu rozwiązań (samozatrudniony może jeszcze ubiegać się o dofinansowanie kosztów działalności z Urzędu Pracy kiedy będzie nabór)

 #łączenie wniosku o wypłatę dofinansowania wynagrodzeń ze zwolnieniem z opłacania składek

 15. Czy można skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS oraz jednocześnie złożyć wniosek o wypłatę postojowego dla pracowników i dofinansowanie wynagrodzeń?

 

Tak, przy czym, otrzymanie dofinansowania do pracowników nie obejmie składki na ubezpieczenie która została umorzona (Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych).

 Ponadto, jeśli zawnioskujemy do dofinansowanie do pracownika z ZFŚS to już na tego samego pracownika nie można ubiegać się o dofinansowanie z Urzędu Pracy (Przedsiębiorca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy).

Księgowość online

 

# zwolnienie z opłacania składek     #osoby współpracujące

 16. Czy może skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek jeśli przedsiębiorca opłaca składki także za osobę współpracującą?

 

Tak, limit 10 ubezpieczonych- niezależnie od tytułów ubezpieczenia.

 #świadczenie postojowe      #zwolnienie ze składek        #wspólnicy spółek cywilnych

17. Jak wygląda kwestia wspólników spółek cywilnych, czy zwolnienie z ZUS, postojowe ich dotyczą?

 

Wspólnik spółki cywilnej to osoba prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – zatem co do zasady może ubiegać się o te świadczenia.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

„Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

 • osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a;

4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej”

 #zwolnienie ze składek        #osoba współpracująca- małżonek

 18. Czy jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą zgłasza do ubezpieczenia jako osobę współpracującą swojego małżonka to wtedy, aby być zwolnionym z płacenia składek trzeba brać pod uwagę przychód?

 

Jest to przypadek z art. 31zo ust. 1 gdzie przychód nie jest brany pod uwagę.

 

 1. Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

 

Zaznaczam, że jest to literalna wykładnia przepisów;

 

Tarcza Antykryzysowa – prezentacja ze szkolenia

 

 #zasiłek opiekuńczy             #świadczenie postojowe

 19. Czy za zleceniobiorcę, który korzysta z zasiłku opiekuńczego na dziecko, można wnioskować o postojowe?

 

Nie zostało to wprost uregulowane w przepisach, Uważam, że taki zleceniobiorca nie ma „postoju’ gdyż i tak nie mógłby świadczyć usług (nie jest w gotowości do świadczenia usług).  Nie wynika to jednak bezpośrednio z przepisów więc można spróbować złożyć wniosek.

 

#łączenie umowy o pracę i działalności gospodarczej a zwolnienie ze składek

 20. Czy osoba prowadząc działalność i jednocześnie pracująca na umowę o pracę może skorzystać ze zwolniona z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące, czyli w ramach działalności opłacane jest jedynie ubezpieczenie zdrowotne?

 

W przepisach nie ma  wyłączenia, że inny tytuł ubezpieczeniowy eliminuje z tego rozwiązania (jak przy świadczeniu postojowym) , a więc sama składka zdrowotna powinna być umorzona.

DOPŁATY DO WYNAGRODZEŃ Z ZFŚS

UPRAWNIENII:

MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Z tej opcji skorzystać może każdy przedsiębiorca gdy spadły mu obroty:

 1. o 15% w ciągu dwóch miesięcy w tym roku, w stosunku do dwóch analogicznych miesięcy roku poprzedniego;
 2. o 25% w stosunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

WYJĄTEK: Do dopłat nie są wliczani pracownicy, których przychód przekraczał 300% średniej krajowej w miesiącu poprzedzającym wniose.

 

ZASADY:

 • 40/40/20: Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, nie mniej jednak niż wynosi minimalna krajowa z uwzględnieniem zmniejszonego wymiaru czasu pracy; Połowę kosztów zatrudnienia pracownika na obniżonym etacie pokryje wtedy państwo. Maksymalne dopłata na jednego pracownika wynieść może 40% średniego wynagrodzenia. Założeniem formuły 40/40/20 rozłożenia kosztów pracowniczych na pracownika (przez obniżenie jego wymiaru czasu pracy max o 20%) 40% pokrywa Państwo, zaś 40% pracodawca. W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika wyniesie 2.452,27 zł (brutto)
 • PRZESTÓJ EKONOMICZNY: Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika wyniesie 1.533,09 zł (brutto).

OBOWIĄZKI:

 • Złożenie wniosku o wypłatę środków z FGŚP na ochronę miejsc pracy.
 • Wypracowanie porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników i przesłanie go do właściwego inspektora pracy
 • Złożenie wniosku o wypłatę środków z FGŚP na ochronę miejsc pracy.
 • Utrzymanie zatrudnienia pracownika, do którego dopłaca państwa przez okres wsparcia i 3 miesiące po jego zakończeniu.

 

GDZIE SKŁADAMY WNIOSEK – do Wojewódzkiego Urzędu Pracy

TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU: Brak terminu, przy czym dofinansowanie jest należne od momentu złożenia wniosku;

CZY OD NEGATYWNEJ DECYZJI MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ: – brak procedury odwoławczej;

PRZYDATNE LINKI: https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen

DOPŁATY DO WYNAGRODZEŃ Z URZĘDU PRACY

 UPRAWNIENII:

MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

ZASADY:

dofinansowanie: będzie obejmowało część kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (należnych zarówno od pracowników, jak i przedsiębiorcy będącego pracodawcą) – przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o dofinansowanie wynagrodzeń wszystkich pracowników, jak też tylko części z nich; może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom;

Warunkiem jest spadek obrotów w ciągu dwóch miesięcy w tym roku, w stosunku do dwóch analogicznych miesięcy roku poprzedniego

 

 1. a) co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika,
 2. b) co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika,
 3. c) co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika;

 

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

OBOWIĄZKI:

Przedsiębiorca będzie obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania. W przypadku niedotrzymania tego warunku będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowanie, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia

GDZIE SKŁADAMY WNIOSEK – do Powiatowego Urzędu Pracy

TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU: 14 dni od dnia ogłoszenia naboru, należy śledzić na stronach internetowych PUP kiedy nabór będzie ogłoszony;

CZY OD NEGATYWNEJ DECYZJI MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ: – brak procedury odwoławczej;

#dopłaty do wynagrodzeń              #zaległości

 21. Dopłaty do wynagrodzeń- brak zaległości za III kwartał 2019. Czy nie można mieć zaległości na dzień 10/15.10.2019, czy na dzień składania wniosku, czy na jeszcze inny dzień?

 

Zgodnie z art. 15 g ust.3 ustawy COVID- 19

„Przedsiębiorca musi spełniać kryteria, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669), z zastrzeżeniem, że nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.”

 

Przepis jest bardzo nieprecyzyjny i nie wiadomo jak odczytywać „do końca trzeciego kwartału 2019 r.” W mojej ocenie jest możliwość jeszcze spłaty zaległości ZA OKRES do końca III kwartału aby skorzystać z dopłaty, jednakże zalecam wcześniejszy kontakt z Wojewódzkim Urzędem Pracy.

 #spółka z o.o.           #tarcza

 22. Czy spółki z o.o. mogą korzystać z rozwiązań tarczy antykryzysowej? Jeśli tak to z jakich rozwiązań.

Rozwiązanie zaproponowane w tzw. tarczy antykryzysowej, są niezależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Przykładowo, spółka z.o.o. może skorzystać (o ile oczywiście spełnia warunki dot, każdego z tych instrumentów) z :

 • zwolnienia z ZUS – dla Płatnika który ma max 10 ubezpieczonych;
 • dofinansowania do pracowników z UP – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców;
 • dofinansowania z ZFŚS – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców; (na tego samego pracownika nie można jednocześnie otrzymać dofinansowania z UP i z ZFŚŚ)
 • pożyczki do 5 000 o ile jest mikro przedsiębiorcą

SAMOZATRUDNIENI – DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY NA KOSZTY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

UPRAWNIENI:

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, który zanotował spadek obrotów

ZASADY:

Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane, gdy spadek obrotów wyniesie:

 1. a) co najmniej 30% – w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie,
 2. b) co najmniej 50% – w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie,
 3. c) co najmniej 80% – w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie

będzie przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

OBOWIĄZKI:

Przedsiębiorca będzie obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, zaś w przypadku niewywiązania się z tego warunku będzie obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania w kwocie proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty

GDZIE SKŁADAMY WNIOSEK – do Powiatowego Urzędu Pracy, czekamy aż nabór będzie ogłoszony na stronach PUP

TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU: 14 dni od dnia ogłoszenia naboru;

CZY OD NEGATYWNEJ DECYZJI MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ: – brak procedury odwoławczej;

#łączenie świadczeń

 23. Z których rozwiązań osoba prowadząca działalność gospodarczą może korzystać jednocześnie, a które wykluczają się?

 

Rozumiem, że chodzi o przedsiębiorcę niezatrudniającą pracowników.

 Przedsiębiorca może korzystać z

 1. dofinansowania części kosztów prowadzonej działalności gospodarczej (samozatrudnieni) z Urzędu Pracy;
 2. zwolnienie z ZUS;

3.. świadczenia postojowego;

 1. pożyczki dla mikroprzesiębiorców – z zastrzeżeniem, iż jest to bardzo sporne; w przepisach jest mowa o mikroprzedsiębiorcach, zaś we wniosku należy podać stan zatrudnienie na koniec lutego; Urzędy Pracy dostały wytyczne aby nie przyznawać mikropożyczki dla samozatrudnionych. Rzecznik Przedsiebiorców wystąpił o wiążącą interpretację tego przepisu. Ja sugeruję złożyć wniosek, ale trzeba się liczyć z tym, że „samozatrudniony” pożyczki nie otrzyma;

https://dwaplusjeden.com/kursy-i-szkolenia/tarcza-antykryzysowa-2020-omowienie-wprowadzonych-rozwiazan/

 #świadczenia           #brak zaległości

 24. Czy, żeby skorzystać z jakiegokolwiek świadczenia zus, np. zwolnienie z opłacania składek, postojowe nie można mieć zaległości i na jaki dzień jest to wymagane?

W przypadku dopłat z ZFŚS – brak zaległości do końca III kw. 2019 r. Co do pozostałych- nie wynika to wprost z przepisów „tarczy” tylko z ogólnego założenia, że jest to pomoc de minimis i zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej –  przedsiębiorca nie może  być w trudnej sytuacji na dzień 31.12.2019 r.

 #świadczenie postojowe #zwolnienie z zus #ulga na start 

 25. Czy jeżeli podatnik podlega pod ulgę na start to może skorzystać ze zaświadczenia postojowego lub ze zwolnienia z zus ?

 W tym zakresie, literalna wykładnie przepisów prawdzie do następujących  wniosków, tzn., że przedsiębiorca korzystający z ulgi na start:

 1. może ubiegać się o postojowe – bowiem tu jest do odwołania do definicji „osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą” z ustawy Prawo przedsiębiorców;
 2. ale nie może korzystać ze zwolnienia składek w zakresie składki zdrowotnej – gdyż tutaj jest definicja osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (na gruncie u.s.u.s. przedsiębiorcę z ulgą na start nie traktuje się jak przedsiębiorcę);

 Nie wiem, czy taki był cel ustawodawcy. Poniżej treść przepisów

 Art.  15zq.  107  [Warunki przyznania świadczenia postojowego]

 1. Osobie:

1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zwanej dalej “osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą

 

Prawo przedsiębiorców

Art.  4.  [Definicja przedsiębiorcy]

 1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
 2. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

 

Art.  18.  [Ulga na start]

 1. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

 

Także w mojej ocenie, przedsiębiorca korzystający z ulgi na start jest prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a więc może ubiegać się o postojowe.

 

Inaczej to wygląda przy ZWOLNIENIU Z ZUS, bo tu mamy odwołanie do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 

 1. Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321), zwanej dalej “osobą prowadzącą pozarolniczą działalność”,

 

 1. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a;

6a.  Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się w rozumieniu niniejszej ustawy osoby fizycznej, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (czyli korzystającego z ulgi na start)

Księgowość online

 POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY

 UPRAWNIENI:

Mikrofirmy w rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców

 ZASADY:

Ze środków Funduszu Pracy jednorazowo wypłacona będzie pożyczka w wysokości 5 tysięcy złotych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Przedsiębiorca ma możliwość złożenia wniosku o umorzenie zwrotu pożyczki, w przypadku utrzymania stanu zatrudnienia z 29 lutego w okresie 3 miesięcy od otrzymania pożyczki.

GDZIE SKŁADAMY WNIOSEK – do Powiatowego Urzędu Pracy;;

TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU: brak terminu, wnioski już są przyjmowane

CZY OD NEGATYWNEJ DECYZJI MOŻNA SIĘ ODOWŁAĆ: – brak trybu odwoławczego;

 #pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

 26. Czy pożyczka dla mikroporzedsiębiorstw jest skierowana tylko dla osób, które zatrudniają pracowników czy osoba samozatrudniona również może z niej skorzystać?

 To jest sporne- przepis został źle zredagowany. Wskazano, że pożyczka jest dla mikroprzedsiębiorcy (a więc osoba niezatrudniająca to także mikroprzedsiębiorca);  zaś z drugiej strony warunkiem umorzenia jest utrzymanie stanu zatrudnienia na dzień 29.02. 2Urzędy Pracy dostały zalecenia aby nie udzielać pożyczek przedsiębiorcom niezatrudniającym nikogo.  Rzecznik przedsiębiorców wystąpił o wiążącą informację w tym zakresie do Ministerstwa.

  #jednoczesne świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek oraz dopłata z UP

 28. Czy podatnik może skorzystać jednocześnie ze zwolnienia ze składek ZUS, świadczenia postojowego oraz dopłaty z Urzędu Pracy przy spadku obrotów? Czy pobieranie świadczenia postojowego z ZUS wyklucza możliwość skorzystania z dopłaty z Urzędu Pracy?

 

Co do zasady te rozwiązania się nie wykluczają tyle, że: „przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych”

 #zawieszenie działalności w połowie marca #zwolnienie ze składek

 28. Czy jeśli podatnik zawiesił działalność w połowie marca to może skorzystać ze zwolnienia z ZUS z marca? I jednocześnie czy, gdy zawiesił działalność od 1 kwietnia to czy za sam marzec może się ubiegać o zwolnienie z ZUS?

 

Zgodnie z art. 31zo ust.2 :  „jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Wobec powyższego, literalnie czytając przespisy, zawieszenie działalności nie powinno wykluczać zwolnienia za okres przed zawieszeniem.

#czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy itp.

 29. Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy- kto może skorzystać?

Dotyczy to dużych obiektów handlowych:

Art.  15ze.  95  [Obniżenie czynszu najmu powierzchni w dużych obiektach handlowych w przypadku ograniczenia lub zakazu prowadzenia działalności w takich obiektach; wyłączenie odpowiedzialności najemcy powierzchni w dużych obiektach handlowych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy najmu]  

 1. W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy).
 2. Uprawniony do używania powierzchni handlowej (uprawniony) powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy; oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Postanowienia ust. 1 przestają wiązać oddającego z chwilą bezskutecznego upływu na złożenie oferty.
 3. Postanowienia ust. 1 wchodzą w życie od dnia zakazu, a postanowienie ust. 2 od dnia zniesienia zakazu.
 4. Postanowienia ust. 1-3 nie uchybiają właściwym przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny regulującym stosunki zobowiązaniowe stron w stanach, w których wprowadzane są ograniczenia prawne swobody działalności gospodarczej.

 

#zwolnienie ze składek a odliczenie ich przy naliczaniu PIT/CIT/PIT-4

 30. Czy w momencie, gdy przedsiębiorca jest zwolniony z ZUS to naliczając PIT / CIT / PIT-4 może odliczyć składki tak jakby były opłacone? Czy nie może i podatek będzie wyższy?

 

Niestety, przepisy nie zostały sprecyzowane w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę reguły ogólne, to od dochodu pracownika można odliczyć składki „potrącone”(a więc zaliczka PIT – 4 nie powinna wzrosnąć) , zaś w przypadku dochodu z działalności gospodarczej – jedynie składki „zapłacone” mogą być odliczone.  W ustawie COVID  19-   jedynie jest mowa, że umorzone składki  traktuje się jako zapłacone na gruncie przepisów o ubezpieczeniu społecznym (nie wskazano na gruncie przepisów podatkowych). Oznaczałoby to wyższy podatek PIT i CIT dla przedsiębiorców.

Bardzo mocno liczymy na wydanie objaśnień w tym zakresie przez Ministerstwo Finansów;

 

stan prawny na  09.04.2020 r.

(nie zawiera tzw. projektu  tzw. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 2.0)

Opracowanie:

Agnieszka Zalewska

radca prawny, doradca podatkowy

 z Brief&Case. Kancelarii Radców Prawnych Będźmirowski i Partnerzy

 

 

 

 

Pytania przygotowane przez Przedsiębiorców i Księgowych współpracujących z 2+1 eksperci ksiegowości

 

biuro rachunkowe