poradnik podatkowy

Zbliża się termin zawarcia umowy o PPK

19 kwietnia 2021
podziel się na:

Przepisami w zakresie obowiązku wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) objęte zostały pozostałe podmioty zatrudniające, które jeszcze nie przystąpiły do PPK.

Firmy spoza sektora finansów publicznych, umowę z instytucją finansową o zarządzanie PPK zobowiązane są zawrzeć  do 23.04.2021r. Umowę taką należy zawrzeć w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.

W związku z tym, że forma zawarcia takiej umowy nie została szczegółowo określona w ustawie o PPK, należy przyjąć, że może to być każda forma dopuszczalna na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz utrwalona na trwałym nośniku, np. na USB, płycie CD albo pliku PDF przekazanym drogą e-mailową.

Umowa o zarządzanie PPK musi zawierać następujące dane:

  • strony umowy,
  • warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty,
  • warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu,
  • informacje o wysokości wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający dla poszczególnych grup osób zatrudnionych,
  • sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat,
  • maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, kosztów obciążających ten fundusz i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy.

W kolejnym kroku trzeba podpisać umowę o prowadzenie PPK. Umowę tą podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. Po zawarciu jej staną się one uczestnikami PPK.

Umowę należy zawrzeć w imieniu i na rzecz wszystkich zatrudnionych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK, którzy ukończyli 18 lat, ale nie ukończyli 55. roku życia (oczywiście poza tymi osobami, które złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat). W przypadku osób, które ukończyły 55 lat, a nie ukończyły 70. roku życia, umowa o prowadzenie PPK może zostać zawarta wyłącznie na ich wniosek. Termin na zawarcie tej umowy upływa z dniem 10 maja 2021 r.

Mikrofirmy zatrudniające do 9 pracowników mogą zwolnić się z obowiązku tworzenia PPK w przypadku, gdy wszystkie osoby zatrudnione w danym podmiocie złożą deklarację rezygnacji z wpłat do PPK.

2021-04-19

 

Więcej informacji na temat PPK i zawierania umów znajduje się w artykule:

Pracownicze Plany Kapitałowe

Mikrofirmy mogą nie tworzyć PPK