poradnik podatkowy

Mikrofirmy mogą nie tworzyć PPK

19 kwietnia 2021
podziel się na:

Sporo małych firm nie wie, że nadszedł czas wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych, czyli PPK i podpisania umowy z instytucją zarządzająca. Na wybór instytucji zarządzającej mają czas tylko do 23 kwietnia. Mikroprzedsiębiorcy mogą być zwolnieni z obowiązku podpisania umowy, pod warunkiem, że wszystkie osoby zatrudnione w danym podmiocie muszą złożyć deklarację rezygnacji.

Co do zasady małe podmioty mają takie same obowiązki, jak wcześniej miały duże firmy. Różnica jest jedynie w przypadku mikroprzedsiębiorstw. Mikrofirmy mogą zwolnić się z obowiązku tworzenia PPK w przypadku, gdy wszystkie osoby zatrudnione w danym podmiocie złożą deklarację rezygnacji z wpłat do PPK.

Za mikroprzedsiębiorcę dla celów ustawy o PPK uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z ostatnich dwóch lat spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Zwolnienie to jest do dnia, w którym pierwsza zatrudniona osoba złoży w firmie wniosek o dokonywanie wpłat do PPK lub do dnia, w którym mikroprzedsiębiorca zatrudni osobę, która nie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK.  Jeśli chociaż jedna zatrudniona osoba zmieni zdanie albo nowy pracownik zechce oszczędzać na emeryturę w PPK, pracodawcy dochodzą nowe obowiązki. Pod groźbą sankcji nie można  zniechęcać pracowników do PPK.

Zwolnione z obowiązku utworzenia PPK są też osoby fizyczne, które zatrudniają – w zakresie niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą – inną osobę fizyczną w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby, czyli np. zatrudniają opiekunkę do dziecka albo pomoc domową.

2021-04-19

Więcej informacji na temat PPK znajduje się w artykułach:

Pracownicze Plany Kapitałowe

Zbliża się termin zawarcia umowy o PPK