poradnik podatkowy

Jak założyć firmę – jednoosobowa działalność gospodarcza

14 października 2020
podziel się na:

– jak założyć firmę –

Jak założyć firmę – jednoosobowa działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza, zgodnie z przepisami Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku, jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Jak tą definicję rozumieć?

Jeżeli działalność ma charakter regularny, zorganizowany, prowadzona jest we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, z zamiarem osiągnięcia zysku mówimy wówczas o prowadzonej działalności gospodarczej.

Główne cechy jednoosobowej działalności gospodarczej to przede wszystkim:

 • Cel zarobkowy – jest nastawiona na zysk,
 • Charakter zorganizowany – np. prowadzony jest marketing, prowadzone są działania sprzedażowe, jest lokal, w którym działalność jest prowadzona
 • Działalność jest wykonywana w sposób ciągły – czyli są podejmowanie czynności w sposób ciągły i powtarzający, zmierzających do określonego celu (osiągania zysku)
 • Działalność jest wykonywana na własną odpowiedzialność i we własnym imieniu – nie jest zarządzana przez zewnętrzny podmiot
 • Prowadzący ponosi bezpośrednie ryzyko związane z działalnością gospodarczą

Jeżeli osoba prowadzi działalność, która posiada powyższe cechy należy zarejestrować w CEiDG oraz prowadzić księgowość i rozliczenia podatkowe zgodnie z wymogami przepisów prawa podatkowego.

Jednoosobowa działalność gospodarcza  jest najprostszą forma prowadzenia własnego biznesu. Ta forma działalności gospodarczej nie wymaga tworzenia kapitału na start. Jej rejestracja w CEIDG odbywa się bez opłat. Działalność można zarejestrować przez Internet – wymóg posiadania konta ePUAP, lub autoryzując rejestrację odwiedzając najbliższy urząd gminy lub miasta.

Co do zasady prowadzenie firmy bez zakładania działalności gospodarczej jest zagrożone karą ograniczenia wolności i karą grzywny. Są jednak przypadki, kiedy nie ma obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej w CEiDG.

Kiedy nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej ?

Przedsiębiorca nie musi rejestrować własnej działalności gospodarczej, kiedy jest osobą fizyczną a przychody z prowadzonej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia – w 2019 jest to 1125 zł. Osoba nie prowadziła wcześniej działalności gospodarczej albo prowadził ją, ale przed 30 kwietnia 2017 roku jego firma została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców.

Działalność gospodarcza nierejestrowa – jak założyć firmę nierejestrowaną

Osoba fizyczna może też skorzystać przepisów o działalności gospodarczej nierejestrowej.

Przywileje z prowadzenia działalności nierejestrowej to:

 • Nie ma obowiązku zgłaszania działalności gospodarczej w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS
 • Nie płaci się z tego tytułu składek w ZUS
 • Brak konieczności płacenia zaliczek na podatek na podatek dochodowy
 • Nie ma obowiązku prowadzenia złożonej księgowości i rozliczeń podatkowych a uproszczoną ewidencję sprzedaży

Inna działalność gospodarcza wyłączona z obowiązku rejestracji w CEIDG

– jak założyć firmę –

Są oczywiście obszary działalności nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i można je wykonywać bez rejestracji w CEiDG.

Są to:

 • działalność w zakresie agroturystyki
 • produkcja wina przez rolników
 • rolniczy handel detaliczny

Wady i zalety prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Zalety:

 • nie ma kosztów rejestracji działalności
 • duża elastyczność w otwieraniu, zawieszaniu i likwidacji działalności gospodarczej
 • brak konieczności wkładu własnego
 • możliwość optymalizacji podatkowej poprzez wybór formy opłacania podatków (np. podatek liniowy 19%)
 • koszty obsługi księgowej są niższe nić obsługi kapitałowej, np. spółki z o.o.
 • nie ma obowiązku prowadzenia pełnej księgowości
 • brak obowiązków sprawozdawczych

Wady:

 • obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia do ZUS
 • przedsiębiorca odpowiada całym majątkiem za zobowiązania
 • za zobowiązania wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej będzie odpowiadał także małżonek przedsiębiorcy, w sytuacji gdy będzie łączył ich ustrój wspólności majątkowej
 • odpowiedzialności tej podlega przedsiębiorca także za działania swoich pracowników
 • forma ta może być ryzykowna w sytuacji zaciągania dużych zobowiązań, pobierania kredytów przez przedsiębiorcę, który równocześnie ma rodzinę
 • w sytuacji niepowodzenia, długi powstałe z prowadzenia działalności, będą spłacane z całego majątku rodzinnego (a więc także z domu/mieszkania)

Jak założyć firmę w CEiDG?

Chcąc założyć jednoosobową działalność gospodarczą, należy wypełnić formularz CEIDG-1 na stronie ministerstwa lub e-PUAP . W zależności od tego, ile ma się czasu i gdzie aktualnie się znajduje, przyszły przedsiębiorca ma cztery możliwości na złożenie wniosku:

 • Osobiście, w urzędzie miasta lub gminy,
 • Listem poleconym (poświadczonym notarialnie),
 • Elektronicznie, bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego – e-PUAP
 • Elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,

Kolejnymi ważnymi formalnościami są zdobycie numeru Regon oraz Numeru Identyfikacji Podatkowej – NIP.

Jeżeli w momencie zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej, przyszły przedsiębiorca miał nadany wcześniej NIP, nie ulega on zmianie.

Jeśli przedsiębiorca w chwili składania druku rejestracyjnego CEIDG-1 nie posiada się NIPu, zostanie on nadany po rejestracji.

NIP jest niezbędny do celów podatkowych – na przykład przy podatku od towarów czy usług (w przypadku płatnika VAT).

REGON to podstawa w kontaktach z urzędem skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Numer ten trzeba używać przy okazji rozliczeń oraz zawierania umów. Regon powinien znaleźć się na wszystkich pieczęciach firmowych (zresztą tak jak NIP, adres i pełna nazwa firmy).

Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej

Podczas wypełniania wniosku CEIDG-1 przedsiębiorca musi się zdecydować na konkretną formę rozliczania podatku.

– jak założyć firmę –

Osoba fizyczna może wybrać formy opodatkowania:

 1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowe

Opodatkowaniu podlega dochód – różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a kosztami. W zeznaniu rocznym, można skorzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych jak internetowej, prorodzinnej itd.  Pierwszy próg skali podatkowej to 18%.

Jeśli dochód będzie powyżej 85. 528 zł powinien zostać opodatkowany stawką 32%.

Wybierając rozliczanie podatkowe na zasadach ogólnych zasad ogólnych obowiązkowe jest prowadzenie ewidencji księgowych: księgi przychodów i rozchodów lub pełnych ksiąg rachunkowych.

Jeżeli nie osiągnie się żadnego przychodu, nie płaci się nic.

 2. Podatek liniowy

Tak jak w skali podatkowej, podstawa opodatkowania to różnica pomiędzy przychodami i poniesionymi kosztami. W tym wypadku wartość podatku stanowi 19 % i jest stała. Jest to największym plusem tego opodatkowania.

Niezależnie od tego, jakie działalność gospodarcza przynosi dochody, stawka podatku będzie zawsze wynosiła 19%. Jeżeli nie osiągnie się żadnego przychodu, nie płaci się nic.

3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przeciwieństwie do zasad ogólnych, jest to forma opodatkowania, w której działalność gospodarcza opodatkowana jest od osiągniętego przychodu, którego nie można pomniejszyć o poniesione koszty uzyskania przychodu.

Wybierając tę formę rozliczenia, przedsiębiorca decyduje się na jedną z pięciu stawek podatkowych: 3 %., 5,5 %, 8,5 %, 17 i 20 %. Stawka głównie jest uzależniona od rodzaju wykonywanej działalności. Rozliczając się w ten sposób trzeba prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów (bez kosztów). Przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać dowody zakupu, prowadzić ewidencję przychodów, wykaz środków trwałych.

 4. Karta podatkowa

Wielkość podatku nie ma nic wspólnego z dochodem osiąganym przez przedsiębiorcę.

Wysokość stawek karty podatkowej jest ustalana indywidualnie z naczelnikiem urzędu skarbowego i zależy od:

 • liczby mieszkańców miejscowości, gdzie zarejestrowano działalność gospodarczą,
 • rodzaju usług wykonywanych przez jednoosobową działalność gospodarczą,

Karta podatkowa może być przeznaczona dla firm działających w branży gastronomicznej (ze sprzedażą napojów o zawartości alkoholu do 1,5 proc.), usług rozrywkowych, edukacyjnych itp.

Pełną listę działalności, które mogą podlegać karcie podatkowej znajduje się w art. 23 ust. 1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Karta podatkowa posiada bardzo ścisłe limity zatrudnienia, oraz wymaga dodatkowych formalności.

Sprawdź ile kosztuje prowadzenie księgowości firmy

Kliknij w link: https://dwaplusjeden.com/indywidualna-oferta-dla-twojej-firmy/

Jednoosobowa działalność gospodarcza – składki ZUS

Zgłoszenie jednoosobowej działalności gospodarczej na druku CEIDG-1 jest również wnioskiem o rejestrację przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS.

Przedsiębiorca ma  7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej zgłosić siebie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Do tego celu służy druk  ZUS ZUA (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) lub ZUS ZZA (tylko składka zdrowotna).

Składki ZUS (społeczne i zdrowotne) opłaca się do 10 dnia każdego miesiąca. Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników i odprowadza od wypłat pracowników/ zleceniobiorców potrącone składki, wówczas termin opłacania składek przesuwa się do 15 dnia miesiąca.

Preferencje i zwolnienia w opłacaniu składek przy jednoosobowej działalności gospodarczej

Przedsiębiorca zatrudniony z tytułu umowy o pracę który osiąga miesięczne oskładkowane wynagrodzenie równe lub wyższe niż minimalne w 2019 r. – 2250 zł brutto nie opłaca żadnych obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ma obowiązek odprowadzać pełne ubezpieczenie zdrowotne

Istnieją również preferencje dla początkujących przedsiębiorców. Polegają one na tym, że przez pierwsze 6 miesięcy, liczone od dnia rozpoczęcia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorca płaci wyłącznie składką zdrowotna jest to tak zwane “ulga na start”, Po tym okresie mogą oni skorzystać przez kolejne 24 miesięcy ze składek preferencyjnych. Ulgi te nie przysługuje tym przedsiębiorcom, którzy w ramach swojej działalności świadczą te same usługi na rzecz byłego pracodawcy ( ograniczenie do 2 lat wstecz, przed rozpoczęciem działalności), którzy w okresie 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej prowadziły już inną działalność gospodarczą w każdej formie. Jednoosobowo czy też w formie spółki cywilnej.

Od 2019 roku przedsiębiorcy, którzy osiągają niewielki przychody mogą skorzystać z tzw. “Małego ZUS-u”. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku osiągnęli przychód z tytułu prowadzenia działalności do wysokości 30-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku poprzednim. Przedsiębiorca, którego przychód nie przekroczy powyższego limitu, będzie musiał samodzielnie określić wysokość składek przekazywanych do ZUS-u. Okres opłacania składek od przychodu wynosi maksymalnie 3 lata, przy czym składka zdrowotna nie ulega obniżeniu i należy ją opłacać w pełnej wysokości.

Aktualne informacje o wysokość składek ZUS są dostępne na stronie:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

Firmowe konto bankowe

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, nie ma obowiązku zakładania osobnego konta bankowego. Ze względów organizacyjnych i formalnych warto jedna mieć odrębny rachunek. Należy pamiętać o pieczątce firmowej gdyż w wielu bankach podczas zakładania konta firmowego wymagana jest ona wymagana.

Koncesje, zezwolenia, licencje

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej jest bezpłatna. Jednak w niektórych przypadkach wymagane są dodatkowe opłaty. Dotyczą one uzyskania stosownych koncesji, zezwoleń lub licencji.

Koncesji wymaga działalność gospodarcza  w zakresie:

 • poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 • wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią;
 • ochrona osób i mienia;
 • rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych;
 • przewozy lotnicze.

Działalności gospodarcze, które wymagają uzyskania licencji:

 • wykonywanie usług transportu drogowego; wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy oraz udostępniania pojazdów trakcyjnych;
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami,
 • prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej szkolenia za środki publiczne

Regulowana działalność gospodarcza:

Z uwagi na bezpieczeństwo społeczne ustawodawca przewidział szczególne przepisu dotyczące niektórych typów działalności gospodarczej.

Działalności wymagające specjalnych zezwoleń:

 • prowadzenie: indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów;
 • prowadzenie: indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;
 • przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania;
 • organizacja wyścigów konnych
 • wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych; wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego;
 • usługi detektywistyczne;
 • konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin;
 • obrót materiałem siewnym;
 • wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów;
 • prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców. Organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne;
 • działalność telekomunikacyjna;
 • organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (nie na rzecz organizatorów turystyki legitymujących się stosownym wpisem na listę);
 • świadczeniu usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polowania za granicą;
 • prowadzenie kantoru;
 • prowadzenie przedsiębiorstwa składowego (domu składowego)
 • działalność pocztowa nie wymagająca zezwolenia;
 • prowadzenie stacji kontroli pojazdów;
 • organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego

Pieczątka firmowa

Nie ma regulacji prawnych nakładających na przedsiębiorców obowiązek posiadania pieczątki firmowej. Można samemu zdecydować, czy pieczątka firmowa jest mu potrzebna czy nie.

Pieczątka jest jednak przydatna przy wystawianiu różnego rodzaju dokumentów urzędowych i bankowych, umów jak i  deklaracji i zeznań podatkowych. W wielu miejscach urzędnik będzie wymagał pieczęci.

W praktyce pieczątka firmowa najczęściej zawiera:

 • nazwę firmy
 • adres siedziby
 • numer NIP,
 • telefon kontaktowy,
 • adres e-mail
 • logo firmy

 

Logo i nazwa firmy

Wielu przedsiębiorców zakładających swój pierwszy biznes, szczególna uwagę przywiązuje do nazwy i loga firmie. Słusznie, gdyż nazwa firmy i jej logo może być strzałem w dziesiątkę ba bardzo pomóc w rozpoznawalności marki. Nazwa i logo firmy mogą mieć znaczący wpływ na to czy klient zechce skorzystać z naszych usług czy nie. Niewątpliwie, logo firmy powinno być oryginalne i z łatwością odczytane oraz zapamiętane przez odbiorców.  Dobrze gdy odbiorca widząc po raz pierwszy logo, skojarzy w jakiej branży  działa firma.

2020-10-14

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w trakcie roku a limit do VAT

Zapraszamy na Bezpłatne Konsultacje dla Firm

Kontakt:
tel:+48784955666
kontakt@dwaplusjeden.com

– jak założyć firmę –