poradnik podatkowy

Tarcza antykryzysowa 4.0 – umorzenie pożyczki, wakacje kredytowe, praca zdalna

24 czerwca 2020
podziel się na:

Tarcza antykryzysowa 4.0 już obowiązuje. Wprowadza ona wiele istotnych zmian dotyczących Przedsiębiorców. Najważniejsze regulacje dla Przedsiębiorców dotyczą spraw:

  • umorzenie pożyczki 5 000 zł nastąpi z urzędu
  • dopłaty do kredytów
  • wakacje kredytowe
  • zasiłek opiekuńczy
  • zmiany dla pracodawców i pracowników
  • wrogie przejęcia

księgowośćdlaspółki

Umorzenie pożyczki

Nazwa nowego aktu prawnego to ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przepisy te wprowadzają zmian dla przedsiębiorców. Jedną z najistotniejszych jest zawarcie zapisu, że umorzenie pożyczki 5 000 zł nastąpi z urzędu. Przedsiębiorcy nie będą musieli składać żadnych wniosków o jej umorzenie. Urzędy pracy będą weryfikować, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą nadal, gdyż był do tego zobowiązany.

Co istotne, przepisy mają moc wstecznie obowiązującą. Osoby, które otrzymały 5 tysięcy złotych dla mikroprzedsiębiorstw przed wejściem w życie tej ustawy również skorzystają z jej zapisów.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy doradczej w związku z otrzymanie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej, zapraszamy na konsultacje

kontakt@dwaplusjeden.com

Nie wiesz jak zarejestrować małą firmę? My się na tym znamy i chętnie się tą wiedzą podzielimy. Spotkaj się z nami na konsultacjach.

Dopłaty do kredytów

Firmy, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej koronawirusem będą mogły otrzymać oprocentowania do kredytów otrzymanych na ratowanie przedsiębiorstwa.

Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają dopłatę w wysokości 2 punktów procentowych, a duże w wysokości 1 punktu procentowego.

Umowy kredytowe będzie można zawierać do 31 grudnia 2020 r. Na ten cel rząd zamierza przeznaczyć ponad 500 milionów złotych. Pozwoli to na dopłaty do kredytów na łączną kwotę około 30 miliardów złotych.

Dopłaty do kredytów będą obejmować część odsetek należnych bankom. Z dopłat tych będą mogły skorzystać banki, które zawarły stosowną umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Wakacje kredytowe

Zmianami zostaną objęte umowy kredytowe zawarte przed dniem 13 marca 2020 r. Dotyczy to również umów, których spłata przypada później niż na 6 miesięcy po 13 marca 2020 r. Bank zawiesza spłatę części odsetkowej oraz raty kapitałowej. Wniosek składa kredytobiorca. Zawieszenie może trwać do trzech miesięcy od daty dostarczenia wniosku do banku. Przez ten czas bank nie może pobierać innych opłat związanych z kredytem oraz zawieszeniem spłaty. Nie dotyczy ubezpieczenia kredytu.

W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, bank ma obowiązek zawiadomić kredytobiorcę o wysokości opłat z tytułu ubezpieczenia  oraz o tym, że wniosek dotarł.

Okres kredytowania przesunie się o okres zawieszenia płatności.

W sytuacji gdy kredytobiorca ma więcej niż jeden kredyt, wybrać jeden, w którym skorzysta z wakacji kredytowych.

Tarcza antykryzysowa. Jakie wnioski składać o zwolnienia i dopłaty? Kto może złożyć wniosek i kiedy?

Zasiłek opiekuńczy

Nowa ustawa wprowadziła zapisy umożliwiające wydłużenie okresu pobierania przez rodziców zasiłku opiekuńczego do dnia 28 czerwca 2020 roku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Zasiłek przysługuje rodzicom opiekującym się dziećmi do 8 roku życia.

Tarcza Antykryzysowa – w pytaniach i odpowiedziach

Zmiany dla pracodawców i pracowników

Nowe przepisy pozwalają na obcięcie pensji pracownika o połowę przez rok.

Pracodawca ma prawo do wydania pracownikowi polecenia prowadzenia ewidencji czynności wykonywanych w ramach pracy zdalnej, zawierającej m.in. opis tych czynności oraz datę i czas ich wykonania. Forma i częstotliwość ewidencji pracy zdalnej ma zależeć od decyzji pracodawcy.
W celu przeciwdziałania nadużywaniu instytucji pracy zdalnej, w tarczy 4.0 ustalono, że może być ona stosowana, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania pracy zdalnej i pozwala na to rodzaj pracy. Pracodawca w każdej chwili będzie mógł odwołać polecenie świadczenia pracy zdalnej, bez uzasadniania swojej decyzji.

Dodatkowo pracodawca będzie mógł udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego bez jego zgody. Będzie mógł pominąć plan urlopowy obowiązujący w danym zakładzie pracy. Dotyczy to niewykorzystanego urlopu z lat ubiegłych, w wymiarze do 30 dni łącznie.

Pracodawca może wystąpić o dofinansowanie pensji pracowników.

Nowe przepisy dają możliwość wypowiedzenie umów o zakazie konkurencji, zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników.

Pobierz materiały ze szkolenia:

Zmiana i rozwiązanie umowy o pracę. Jak zmienić i rozwiązać umowę, aby nie narazić się na pozew – prezentacja z webinaru

 

Wrogie przejęcia

Zapisy ustawy mają chronić polskie firmy przed przejęciem ich przez firmy, które będą wykorzystywać ich trudną sytuację, wywołaną przez epidemię. Czy przejęcie firmy jest wrogie, czy nie, każdorazowo będzie decydował prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Spółki, które mają strategiczne znaczenie będą chronione szczególnie.

Dodatkową ochroną będą objęte przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem infrastruktury informatycznej, obrotem paliwami, wytwarzające ciepło, oraz zajmujące się przetwórstwem warzyw, mięsa i owoców.

Ochroną będzie objęty przedsiębiorca, u którego w ciągu jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych przychód ze sprzedaży towarów i usług w Polsce przekroczył 10 milionów euro. Inwestorzy, którzy będą mieli zamiar nabyć daną firmę, będą zobowiązani do powiadomienia UOKIK. W sytuacji nie wywiązania się z tego obowiązku grozi im kara do 50 milionów złotych lub pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 5 lat.

 

Gdańsk, 2020-06-24

 

biuro rachunkowe cennik