poradnik podatkowy

Wybór formy opodatkowania w roku 2021r. Czy warto dokonać zmiany?

14 stycznia 2021
podziel się na:

– podatek liniowy, podatek wg skali –

Przedsiębiorco, sprawdź jaka forma opodatkowania będzie dla Ciebie najkorzystniejsza w roku 2021. Podatek liniowy czy podatek wg skali?

Wybór formy opodatkowania na 2021 r. jest jednym z ważniejszych decyzji, z którą przedsiębiorcy muszą podjąć. Od rodzaju wybranej formy opodatkowania zależy jak wysoki zapłacisz podatek.

Obowiązujące formy opodatkowania to:

  • Skala podatkowa
  • Podatek liniowy
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Karta podatkowa

Jeśli zamierzasz w bieżącym roku pozostać przy dotychczasowej formie opodatkowania, nie mają obowiązku poinformowania o tym fakcie urzędu skarbowego.

Z przepisów podatkowych wynika, że raz dokonany wybór formy opodatkowania (tj. skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa) dotyczy też lat następnych (za wyjątkiem gdy z mocy prawa podatnik jest wyłączony z korzystania z danej formy opodatkowania).

Gdy zdecydujesz się zmienić formę opodatkowania, wybór nowej formy powinieneś zgłosić

w terminie do:

  • 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym albo
  • do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego
  • do 20 stycznia  przejściu z karty podatkowej na korzyść podatku liniowego

Forma opodatkowania – podatek według skali podatkowej

W ramach zasad ogólnych opodatkowanie według skali podatkowej może wybrać każdy – aby skorzystać z tego sposobu, przedsiębiorca nie musi spełniać żadnych specjalnych warunków.

Opodatkowując działalność według skali podatkowej przedsiębiorca opłaca progresywny podatek dochodowy od uzyskanego dochodu (przychód minus koszty podatkowe). Zatem, im wyższy uzyskuje dochód, tym wyższy uiszcza podatek.

W 2021 r. obowiązuje dwustopniowa skala podatkowa, która ma dwie stawki, w wysokości 17% i 32%. Podatek według stawki w wysokości 17% zapłaci osoba opodatkowana według skali podatkowej, której dochody w roku podatkowym nie przekroczą kwoty 85.528 zł. Uzyskanie wyższego dochodu będzie oznaczało konieczność zapłacenia podatku według stawki 32%.

Obowiązującą w 2020r. skala podatkowa i kwoty zmniejszające podatek to:

 

Podstawa obliczenia
podatku w złotych

Podatek wynosi

ponaddo
85.52817%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528

14.539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Podstawa obliczenia podatkuKwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu
ponaddo
8.000 zł1.360 zł
8.000 zł13.000 zł1.360 zł – [834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) : 5.000 zł]
13.000 zł85.528 zł525,12 zł
85.528 zł127.000 zł525,12 zł – [525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł)
: 41.472 zł]
127.000 złbrak kwoty zmniejszającej podatek

 

Podatek liniowy

Drugim sposobem opodatkowania, który w ramach tej formy przewidują przepisy podatkowej jest podatek liniowy – 19%.

Podatnicy prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą, a także osoby fizyczne będące wspólnikami spółki lub spółek niebędących osobami prawnymi, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów podatkiem liniowym. Jeśli podatnik prowadzi działalność indywidualnie i w formie spółki lub spółek niebędących osobami prawnymi, wybór podatku liniowego będzie dotyczył wszystkich form tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o pdof.

Wyboru sposobu opodatkowania podatkiem liniowym dokonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Oświadczenie takie przedsiębiorca musi złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym.

Oświadczenie o wyborze podatku liniowego można również złożyć do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego. Termin ten obowiązuje przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego oraz przedsiębiorców  kontynuujących tę działalność.

Przedsiębiorcy mają prawo  zmienić decyzję o wyborze, przed upływem ustawowego terminu.

doradztwo podatkowe

Dokonany wybór opodatkowania dotyczy również lat następnych.  

W tych samych terminach przedsiębiorca może zawiadomić, w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnację z podatku linowego. Przedsiębiorca ma prawo również złożyć w terminie i na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oświadczenie to oraz zawiadomienie podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Możliwości opodatkowania podatkiem liniowym ustawodawca nie przewidział w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy:

  • uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Kiedy podatek liniowy staje się opłacalny?

Głównym wyznacznikiem opłacalności podatku liniowego jest, oprócz kalkulacji związanych z brakiem możliwości skorzystania z omówionych preferencji i ulg podatkowych, wysokość osiągniętego dochodu. Z obliczeń wynika, iż podatek liniowy jest opłacalny po uzyskaniu dochodu 100 tys. zł.

Stosowanie tej formy opodatkowania wyłącza prawo wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub w charakterze samotnego rodzica dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

Podatek liniowy opłaca się przy założeniu, że przedsiębiorca w skali podatkowej nie miałby prawa do ulg i preferencji podatkowych. Na rozliczeniu metodą liniową korzystają głównie osoby niezamężne i bezdzietne. Możliwość wspólnego opodatkowania zarobków z małżonkiem sprawia, że skala podatkowa może być bardziej optymalna niż podatek liniowy. Dla przedsiębiorcy, którego dochody znacznie przekraczają pierwszy próg podatkowy, nie zawsze korzystne jest przejście na stawkę liniową.

Termin na wpłatę zaliczki na podatek

Przedsiębiorcy rozliczający się wg skali podatkowej oraz według podatku liniowego w trakcie roku podatkowego płacą zaliczki za okresy miesięczne lub kwartalne, do 20go dnia miesiąca następnego, za miesiąc poprzedni.

Dochody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej mają obowiązek rozliczyć w zeznaniu PIT- 36 (wg skali podatkowej) oraz PIT-36L (podatek liniowy) , które muszą złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

2021-01-14

pit