14 lutego 2023

Wybory przedsiębiorców zgłaszane w PIT za 2022 r.

Ustawa o pdof przewiduje dla przedsiębiorców prawo dokonywania określonych ustawowo wyborów, które mają wpływ na sposób rozliczania i opłacania podatku dochodowego. Które z podjętych decyzji zgłosić w rocznym PIT?

➡ Wsteczny wybór skali podatkowej, jako formy opodatkowania na 2022 r.

W związku ze zmianami wprowadzanymi do ustawy o pdof w trakcie 2022 r. ustawodawca zdecydował się na odstępstwo od zasady dokonywania wyboru przez przedsiębiorców formy opodatkowania na dany rok podatkowy na początku roku i ustanowił przepisy pozwalające wstecznie na jej zmianę na 2022 r.  Ma to zastosowanie do liniowców i ryczałtowców. Przedsiębiorcy, którzy przez cały 2022 r. korzystali z opodatkowania odpowiednio podatkiem liniowym i ryczałtem ewidencjonowanym, jednak pod warunkiem gdy ostatecznie zdecydują się za 2022 r. rozliczyć się według skali podatkowej, zobowiązani są zawiadomić o tym wyborze fiskusa w składanym za 2022 r. zeznaniu PIT-36 (art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 Polskiego Ładu 2.0).

➡ Sposób opłacania zaliczek/podatku

  • wybór opłacania zaliczek na podatek w systemie kwartalnym lub opłacanie miesięcznych zaliczek w uproszczonej formie
  • przedsiębiorcy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zamiast miesięcznego mogą wybrać opłacanie kwartalnego ryczałtu.

➡ Przychód z zaliczek w kasie fiskalnej

Podatnicy, którzy ewidencjonują przychody z działalności gospodarczej z zastosowaniem kas fiskalnych, mogą uprościć swoje rozliczenia w stosunku do przyjmowanych zaliczek.  Z uregulowań zawartych  w przpeisach podatkowych –  art. 14 ust. 1j-1l ustawy o pdof wynika, że we wskazanych w tych przepisach okolicznościach w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących zgodnie z przepisami ustawy o VAT, za datę powstania przychodu w podatku dochodowym uważa się dzień pobrania wpłaty. O wyborze tego sposobu określania momentu powstawania przychodu przedsiębiorca jest zobowiązany zawiadomić w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym przychód ustalali na dzień pobrania wpłaty. Ten sam obowiązek w przypadku podatników opłacających ryczałt ewidencjonowany wynika z art. 21 ust. 3e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…).

➡ Informacja o okresie zawieszenia

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki jawnej, spółki partnerskiej lub spółki komandytowej, która w roku podatkowym korzystała z zawieszenia wykonywania działalności, oraz ryczałtowiec będący osobą fizyczną, który jest wspólnikiem spółki jawnej, która zawiesiła wykonywanie działalności, o okresie zawieszenia w roku podatkowym wykonywania działalności także informują w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym działalność ta była zawieszona (art. 44 ust. 12 ustawy o pdof oraz art. 21 ust. 1f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym…).

➡ Metoda ustalania różnic kursowych

Przedsiębiorcy prowadzący księgi rachunkowe ustalają różnice kursowe według jednej z dwóch metod: podatkowej w oparciu o art. 24c ustawy o pdof albo rachunkowej, czyli zgodnie z przepisami o rachunkowości. Wybór metody rachunkowej oraz rezygnacji z niej zgłaszają w zeznaniu podatkowym składanym odpowiednio za rok podatkowy, w którym rozpoczęto stosowanie tej metody oraz za ostatni rok podatkowy, w którym ją stosowano (art. 14b ustawy o pdof).

2023-02-13

Raport o składkach ZUS za 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Zmiana formy opodatkowania 2022/2023 w PIT

Poradnik podatkowy >>