14 grudnia 2022

Od stycznia 2023 r. podwyżka diet i ryczałtów delegacyjnych

Zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Od 1 stycznia 2023 r. wyższe będą diety z tytułu krajowej podróży służbowej oraz diety i ryczałty za noclegi z tytułu podróży zagranicznej do niektórych państw.

  • Dieta krajowa będzie wynosiła 45 zł za dobę podróży.
  • Podwyższeniu ulegnie ryczałt za nocleg oraz za przejazdy miejscowe w trakcie podróży krajowej.
  • Za nocleg w hotelu pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, nie więcej jednak niż dwudziestokrotność stawki diety za dobę hotelową, tj. po zmianie nie więcej niż 900 zł (aktualnie nie więcej niż 760 zł).
  • Jeżeli pracownikowi nie zapewniono bezpłatnego noclegu, przysługuje mu, pod określonymi warunkami, ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety (aktualnie 57 zł, po zmianie 67,50 zł).
  • Podwyżce ulegnie też ryczałt na dojazdy środkami komunikacji miejscowej wynoszący 20% diety za każdą rozpoczętą dobę podróży (9 zł od 1 stycznia 2023 r.).
  • Wzrosną też diety i (lub) maksymalne limity noclegowe z tytułu podróży zagranicznej do niektórych państw. Zmiany dotyczą m.in. podróży zagranicznych do Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Francji, Niemiec (zmiana limitu noclegowego) czy Wielkiej Brytanii. Zmiany w zakresie diet zagranicznych wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia nowelizacji, tj. 29 listopada 2022 r.

Rozporządzenie nowelizujące przewiduje przepisy przejściowe, zgodnie z którymi, w przypadku gdy podróż krajowa lub zagraniczna przypada na przełomie zmiany przepisów, odcinki podróży przed i po zmianie rozlicza się według przepisów obowiązujących w danym okresie.

 

2022-12-14

Kwoty minimalnego wynagrodzenie w roku 2023 – dwukrotny wzrost.