19 października 2022

Praca w godzinach nadliczbowych

Pracą w godzinach nadliczbowych jest to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy oraz ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy (art. 151 § 1 K.P.).

Nadgodziny można pracownikowi zrekompensować poprzez:

  • udzielenie czasu wolnego

albo

  • wypłatę dodatków do normalnego wynagrodzenia.

Wymiar udzielonego czasu wolnego zależy od tego, czy z jego inicjatywą wystąpił pracownik czy pracodawca.

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, to przysługuje on w wysokości:

1) 100% wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach przypadających:

  • w nocy;
  • w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
  • w dniu wolnym od pracy udzielonym mu w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

2) 50% wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach przypadających w każdym innym dniu niż wskazany w pkt 1.

Za każdą godzinę przekraczającą przeciętną tygodniową normę czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym dodatek wynosi 100% wynagrodzenia, chyba że to przekroczenie nastąpiło w wyniku pracy w nadgodzinach dobowych.

Przy rozliczaniu czasu pracy pracownika należy stosować definicje doby pracowniczej i tygodnia. Doba to 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Przez tydzień należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.

– 2022-10-19 –

 

Kwoty minimalnego wynagrodzenie w roku 2023 – dwukrotny wzrost.