poradnik podatkowy

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego a przerwa świąteczna.

5 kwietnia 2021
podziel się na:
 – zasiłek opiekuńczy –

Na okres, w którym m.in. ubezpieczeni rodzice i opiekunowie dzieci w wieku do lat 8 mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku  zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, tj. w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r., zgodnie z kalendarzem szkolnym 2020/2021 przypada również wiosenna przerwa świąteczna.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, podobnie jak zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 32 ustawy zasiłkowej:

  • przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy (art. 35 ust. 2 z uwzględnieniem art. 11 ust. 4 ustawy zasiłkowej),
  • nie przysługuje m.in. w przypadku, gdy poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku (art. 34 ustawy zasiłkowej).

Na podstawie przywołanych przepisów, należy stwierdzić, że osobie ubezpieczonej przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy również za dni przerwy świątecznej przypadającej od 1 do 6 kwietnia 2021 r., o ile spełnia pozostałe warunki do uzyskania tego świadczenia.

2021.04.01

Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2021 r.

pit